•             

      

     Charakteristika materskej školy
      

                     

     Materská škola (MŠ) je 4-triedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje aj poldennú starostlivosť deťom podľa potreby a želania rodičov. Materská škola je umiestnená v budove Základnej školy Milana Rastislava Štefánika Grösslingová 48 na prvom poschodí.

      

     Popis priestorov materskej školy

     Do priestorov MŠ sa vstupuje samostatným vchodom, ktorým sa dostaneme do prvej chodby. Na pravej strane chodby je vchod do priestorov zástupkyne riaditeľa školy, oproti vstupným dverám je zborovňa a dve šatne. Na ľavej strane je dlhá úzka chodba. V tejto chodbe sú po pravej strane za sebou umiestnené štyri triedy a po ľavej strane sú štyri spálne a štyri umývarky s WC so samostatnými vchodmi. Na prízemí sa nachádza jedáleň. Materskej škole patrí aj školský dvor.

      

     Školský dvor budeme využívať v maximálnej miere počas celého školského roka. Predškolskú výchovu uskutočňujeme podľa Školského vzdelávacieho programu Grösslingáčik. V materskej škole pracuje 8 pedagogických zamestnancov. Všetky učiteľky sú kvalifikované. Na žiadosť rodičov /zákonných zástupcov/ poskytuje predškolské zariadenie odborné konzultácie o výchove dieťaťa, ktoré navštevuje MŠ.

      

     Aktivity v materskej škole

     Poslaním predškolského zariadenia je dopĺňať rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami. Rešpektujeme práva dieťa.

     V jednotlivých triedach v rámci východno-vzdelávacieho procesu obe učiteľky úzko spolupracujú. Podľa záujmu detí a rodičov sa uskutočňuje v MŠ každoročne kurz korčuľovania a plávania, ponúkame krúžky tanečný, kreatívne dieľne, FitKids a anglického jazyka v spolupráci s Helen Doron. Spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva (CPPP) a ponúkame logopedickú starostlivosť.

     Každoročne pripravujeme rôzne akcie - Mikulášsku besiedku, posedenie pri stromčeku, fašiangový karneval, Deň rodiny, Deň detí, školský výlet. Počas školského roka navštevujeme Štátne bábkové divadlo (ŠBD), Bibianu, mestskú knižnicu a prizývame do MŠ umelcov, ktorí svojim programom spestrujú život deťom v materskej škole.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Judita Šillová +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284