Navigácia ZŠ

Združenie rodičov

Financie Združenia rodičov

Združenie rodičov v úzkej spolupráci s vedením školy navrhuje, schvaľuje a pokiaľ je to možné, tak aj zabezpečuje efektívne využitie získaných finančných prostriedkov. Snahou nás všetkých je zlepšovať podmienky, v ktorých sa deti učia - či už ide o chodby, triedy, školský dvor alebo o materiálno-technické zabezpečenie učební a vyučovania. Rovnako dôležité sú však aj kultúrne a športové podujatia alebo malé pozornosti pre deti pri príležitosti rôznych sviatkov (Mikuláš, karneval, MDD, začiatok či koniec školského roka).

 

HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA RODIČOV

Príjmy Združenia rodičov

1. Rodičovské príspevky 

 Rodičovský príspevok na školský rok 2018 / 201950 EUR
 Uvedený príspevok platia rodičia žiakov, ktorí navštevujú školu v nasledovnej výške:
      na 1. dieťa:               50 EUR
      na 2. dieťa:               25 EUR
      na 3. a ďalšie dieťa: 0 EUR
  

 Úhrada rodičovského príspevku na školský rok 2018 / 2019 nasledovne:
 
      1. v hotovosti triednemu učiteľovi
      2. v hotovosti triednemu
dôverníkovi
      3. prevodom na bankový účet Združenia rodičov:

                     číslo účtu                            0011472185/0900

                     IBAN                                     SK22 0900 0000 0000 1147 2185 
                     konštantný symbol                                             558
                     variabilný symbol                                      201
82019
                     správa pre prijímateľa      priezvisko, meno a trieda žiaka
 
Termín úhrady rodičovského príspevku na školský rok 2018 / 2019do 30.11.2018

 

TRIEDA, ktorá bude mať v stanovenom termíne (do 30.11.2018) uhradené všetky rodičovské príspevky za jej žiakov, získa BONUS 100 EUR, ktorý môže použiť na:

1. školský výlet počas školského roka

2. na úpravu/rekonštrukciu svojej triedy

3. na nákup učebných pomôcok do triedy

 

2. Finančné prostriedky z 2 % z daní

-    registrácia Združenia rodičov ako prijímateľa 2 % z daní prebieha v termíne 1.9. až 15.12. každého kalendárneho roka

-    info o postupe pri poskytovaní prostriedkov 2% nájdete začiatkom kalendárneho roka na stránke školy,

-    plánované použitie v školskom roku 2018/2019: nákup učebníc a iných pomôcok potrebných na vyučovanie, nákup nových pomôcok do školy

3. Dary

 finančné a nefinančné účelovo určené dary

4. Iné

 úroky z bežného účtu Združenia rodičov v banke

 

Výdavky Združenia rodičov

1. Prevádzkové náklady

-    papier a tonery do tlačiarní,

-    hygiena (toaletný papier, tekuté mydlo, papierové utierky na ruky),

-    preplatenie účastníckych poplatkov, dopravy na súťaže, olympiády, odmeny súťažiacim,

-    akcie organizované školou (karneval, Vianočná besiedka, Mikulášsky darček pre žiaka, MDD),

-    odmeny žiakom na konci školského roka,

-    náklady spojené so zahájením nového školského roka,

-    náklady spojené so zápisom žiakov do 1 ročníka,

-    nákup pomôcok pre oddelenia ŠKD*,

-    exkurzie a zážitkové akcie **,

-     rôzne poplatky (napr. za vedenie účtu v banke, poštové poplatky),

 

  • papiere, farebné papiere, výkresy, kriedy, pomôcky na výtvarné práce, pomôcky na ručné práce, iné pomôcky pre činnosť detí v ŠKD,

 

**    exkurzie žiakov zamerané na zoznámenie sa s povolaním

 

2. Investície na škole 

- nákup podľa aktuálnych potrieb,

3. Učiteľské granty

-    nákup pomôcok na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu v triedach/ na vyučujúcich predmetoch,

 

Každý rok triedni dôverníci ako zástupcovia triedy v Rade rodičov v spolupráci s vedením školy posudzujú aktuálnosť potrebných investícií na škole.

 

V prípade otázok môžete kontaktovať:

p. Renatu Józsovú  jozsa@chello.sk

p. Máriu Zanechalovú  zanechalova@gmail.com

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria