• Rozhodnutie platné od 10. 11.2014

    •  

     ROZHODNUTIE

      

     FINANČNÝ   LIMIT  NA   STRAVU  A POVINNÝ  PRÍSPEVOK /RÉŽIA/

     Finančný limit na nákup potravín a úhradu za stravovanie v zmysle Rozhodnutia starostky č. 41/2011 zo dňa 26. septembra 2011, podľa paragrafu 140 ,141 zákona č. 245/2008 Z. z. a VZN mestskej časti Bratislava- Staré mesto č. 7/2011 určuje výšku stravného limitu.

      Od 01. 11. 2012 podľa VZN mestskej časti Bratislava - Staré mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 sa určuje povinný príspevok/ režijné náklady/ na nákup potravín v zariadení školského stravovania  okrem príspevku na nákup potravín 0,50€ na jeden deň na 1 dieťa.

      

     MŠ - PRÍSPEVOK   NA  STRAVU  +   RÉŽIA

     Desiata:   0,32€  Obed: 0,76€  +   0,50 €  Olovrant: 0,26€  SPOLU: 1,84€


      

     ZŠ - PRÍSPEVOK  NA  STRAVU  +   RÉŽIA

     I.stupeň Obed:  1,16€  +  0,50€ SPOLU: 1,66€ 
     II.stupeň Obed:  1,22€  +  0,50€ SPOLU: 1,72€

                                                                                                                                                                                

      

     Platbu na stravu prosíme zasielať na číslo účtu ŠJ:

     Predčíslie: 35 číslo účtu: 23338012  Kód banky: 0200
     V tvare IBAN: SK20 0200 0000 3500 2333 8012

      

     Platbu môžete realizovať 3 spôsobmi:

     1. Dať si v banke trvalý príkaz  /tak, aby platba bola na našom účte do 25-teho v mesiaci. /t.j. príklad:  vyplatený november –platba do 25-teho októbra/. Na začiatku šk. roka treba platbu za september uhradiť v mesiaci august a poslednú v máji  na jún.
     2. Internetbankingom každý mesiac /bezhotovostný styk/, do 25. v  mesiaci
     3. Možnosť zaplatiť vopred aj niekoľko mesiacov naraz : od septembra do decembra jedna platba a od januára do júna druhá platba.

     Termíny úhrady stravného

     ​Ak rodič uhradí stravu do termínu t. j. do 25-teho, nemusí predložiť doklad o úhrade/bude na výpise v banke/, kto nestihne do termínu uhradiť,  musí predložiť doklad  o  úhrade.  Ak stravník nebude mať k prvému v mesiaci uhradenú stravu, strava mu nebude poskytnutá.

                                       

     Priemerný výpočet mesačných platieb / 20 pracovných dní/ je:

     MŠ : 40,48€
     I. stupeň: 33,20€
     II. stupeň: 34,40€

      

     VS - variabilný symbol pre ZŠ

     Variabilné symboly pridelené jednotlivým žiakom. Nájdete ich na web stránke školy v sekcii Školská jedáleň, časť Variabilné symboly.

     VS - variabilný symbol pre MŠ  

     100/základ/  + 1 prvá trieda, 2 druhá atď.                                                        

     PRÍKLAD:   VS  pre 1. triedu MŠ =  1001

     VS - variabilný symbol pre MŠ Ferienčíkova

     1005 a 1006

      

     Pri platbe je potrebné do poznámky zadať meno dieťaťa (nie rodiča), za ktoré bude platba uskutočnená.

     Vyúčtovanie stravného

     Vyúčtovanie stravného preplatku sa vykoná 2x počas školského roka a to po mesiaci január a po mesiaci jún. Preplatky budú vrátené na číslo účtu poslednej úhrady. Preplatky sa budú vracať po nazbieraní priemernej mesačnej platby. Preplatky s nižšou sumou sa prenesú do ďalšieho obdobia.

     40,48€
     I. stupeň: 33,20€
     II. stupeň: 34,40€


     Preplatok, ktorý má nižšiu sumu ako je určená, nebude na konci obdobia vrátený automaticky, ale na žiadosť rodiča.

     Ak dieťa alebo žiak ukončí  úplne školskú dochádzku, alebo ukončí  počas školského roka  dochádzku, preplatok bude vrátený v plnej výške aj v priebehu školského roku, je potrebné, aby sa rodič skontaktoval s vedúcou školskej jedálne.

         

     Odhlasovanie z obedov

     Odhlasovať treba vopred, najneskôr však do 7:15 hod v deň obeda.

     MŠ - odhlasuje v MŠ na telef. čísle: 02/ 529 23 750
     ZŠ - odhlasuje v kuchyni na tel.č.:  02/ 529 68 417

      

     Čipový systém

     Každý  nový  žiak ZŠ si musí po prihláške na stravovanie zakúpiť čip v hodnote 2,00€ u vedúcej ŠJ. Čipom sa zaeviduje pri obede na čítacom zariadení. Čip platí počas celej školopovinnej dochádzky v ZŠ.

     V prípade straty treba zakúpiť nový čip. Bez čipu nebude stravníkovi vydaný obed.  

      

     ZOZNAM ALERGÉNNYCH ZLOŽIEK V POTRAVINÁCH NA ZÁKLADE MPH a MZV SR

     Na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č.1187/2004-100 o označovaní potravín v znení výnosu č. 1761/2005-100 a výnosu č.3069/2005-100 je povinnosťou školských jedální informovať rodičov o obsahu alergénov v potravinách  a to označovaním alergénov na jedálnom lístku.

     Zoznam alergénnych zložiek:

     1. obilniny obsahujúce lepok/pšenica,raž,jačmeň,špalda,kamut/a výrobky z nich
     2. kôrovce a výrobky z nich
     3. vajcia a výrobky z nich
     4. ryby a výrobky z nich
     5. arašidy a výrobky z nich
     6. sója a výrobky z nich
     7. mlieko a výrobky z nich
     8. orechy a výrobky z orechov/mandle, lieskové , vlašské , kešu, pekanové a para orechy, pistácie, makadamové a queenslandské orechy
     9. zeler a výrobky zo zeleru
     10. horčica a výrobky z nej
     11. sezamové semená a výrobky z nich
     12. oxid siričitý a siričitany / o koncentrácii viac ako 10mg/l/
     13. vlčí bôb a výrobky z neho
     14. mäkkýše a výrobky z nich

      

     Pri spracovaní surovín v školskej jedálni sa nepoužívajú geneticky modifikované suroviny !

      

     Toto rozhodnutie je platné od 10. novembra 2014.

     Prosíme rodičov, aby dodržiavali pokyny tohto rozhodnutia.

          

      

                                                                                        Mgr. Mária Hronská, v. r.

                                                                                           riaditeľka ZŠ s MŠ 

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Judita Šillová +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284