• Vážení rodičia,
    naše OZ Grösslingáčik môže byť už v tomto roku prijímateľom 2 %
     
    Ak by ste mali záujem podporiť našu materskú školu poukázaním svojich 2% z daní, môžete tak urobiť prostredníctvom občianskeho združenia materskej školy - OZ Grösslingáčik.
    Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. 
     
    Finančné prostriedky budú použité na:
    • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole zakúpením edukačných pomôcok a športových potrieb pre deti na hry vonku;
    • skvalitnenie vybavenia tried materskej školy;

    Ako postupovať

    Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
    1. Do 15.2.2023 požiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
    2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie_o_zaplateni_dane
    3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane
    1. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:                                                                                                                                                                                                                                                                  
    2.  Obchodné meno /názov/: OZ Grösslingáčik
      Právna forma: Občianske združenie, zaregistrované MV SR pod č: VVS/1-900/90-62409
      Sídlo: Grösslingová 2497/48, 811 09 Bratislava- Staré mesto
      IČO: 54 147 026
      Názov banky: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
      IBAN: SK96 8330 0000 0027 0206 3830

     Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
    Podávate si daňové priznanie sami?
    1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
    2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
    3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).
    Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    Obchodné meno /názov/: OZ Grösslingáčik
    1.  Právna forma: Občianske združenie, zaregistrované MV SR pod č: VVS/1-900/90-62409
      Sídlo: Grösslingová 2497/48, 811 09 Bratislava - Staré mesto
      IČO: 54 147 026
      Názov banky: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
      IBAN: SK96 8330 0000 0027 0206 3830

    Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

    Postup pre právnické osoby

    1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
    2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
    3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). 

    4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    5. Obchodné meno /názov/: OZ Grösslingáčik
      Právna forma: Občianske združenie, zaregistrované MV SR pod č: VVS/1-900/90-62409
      Sídlo: Grösslingová 2497/48, 811 09 Bratislava- Staré mesto
      IČO: 54 147 026
      Názov banky: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
      IBAN: SK96 8330 0000 0027 0206 3830
    • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
    • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
     
    Potvrdenie o poukázaní sumy vašich 2% Vás poprosím zaslať do mailu.
     
    Veľmi pekne Vám ďakujeme

    S pozdravom

    Michaela Vrabková

    Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
    ZŠ s MŠ M. R. Štefánika