• Aktuálne informácie

    • Vedúca ŠJ

     Ing. Eva Ťažká

     Hlavná kuchárka

     Zdenka Ivančíková

     Kuchárka

     Iveta Vágová

     Pracovníci v prevádzke

     Petra Skyvová

      

     Zuzana Salihu

      

     Blanka Kozačková

      

     Marta Dubovská

      

     Konzultácie po dohode s vedúcou školskej jedálne.

     e-mail: zsgrosba.sj@gmail.com

     Akékoľvek informácie ohľadom stravovania poskytne vedúca ŠJ osobne alebo telefonicky na čísle 02 / 52 96 84 17.
     V čase neprítomnosti zastupuje vedúcu ŠJ hlavná kuchárka, p. Ivančíková.

      

     INFORMÁCIE ZO ŠKOLSKEJ JEDÁLNE k šk. roku 2022/2023

     Prihlásiť sa na obedy v novom školskom roku pomocou zápisného lístka sa musia všetci noví stravníci.

     Od 1.8.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č.544/2010 Z.z.o dotáciách, ktoré  ukončili plošné poskytovanie dotácií na stravu žiakom ZŠ a deťom v poslednom ročníku MŠ. Na štátnu dotáciu má nárok každé dieťa a žiak , ktorý spĺňa podmienky pridelenia štátnej podpory v súlade so zákonom a ktorého zákonný zástupca o túto dotáciu požiadal  zriaďovateľa.

     Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na réžiu vo výške 0,60 € /deň za odobratú stravu. (v súlade s VZN Bratislava – Staré Mesto č. 6/2021). Platí od 1.10.2021.Príspevok na réžiu uhrádza zákonný zástupca aj za stravníkov s diabetes, celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne v súlade s § 8 ods. 3 písm. b) Vyhlášky MZ SR . 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež. Stravné spolu s režijnými nákladmi zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesiac vopred, najneskôr do 10. dňa v mesiaci.

     Cena stravnej jednotky platná od 1.10.2021:

     Stravná jednotka pre ZŠ:

        1.stupeň ZŠ:   1,81€ / za obed                                            trvalý príkaz: 38,01 €/ 1 mesiac

        1. stupeň ZŠ deti, ktoré majú nárok na štátnu dotáciu : 0,51 € / za jednu stravnú jednotku

                                                                                                    trvalý príkaz: 10,71 € / 1 mesiac

      

        2.stupeň ZŠ:   1,90 € / za obed                                           trvalý príkaz: 39,90 € / 1 mesiac

      

     2.stupeň ZŠ deti, ktoré majú nárok na štátnu dotáciu : 0,60 € / za jednu stravnú jednotku

                                                                                                    trvalý príkaz:12,60 €/ 1 mesiac

     Stravná jednotka pre MŠ:

         MŠ  : 2,14 € / za jednu stravnú jednotku                          trvalý príkaz: 44,94 €/ 1 mesiac

         MŠ  deti, ktoré majú nárok na štátnu dotáciu : 0,84 € / za jednu stravnú jednotku

                                                                                                   trvalý príkaz : 17,64 €/ 1 mesiac

     Číslo účtu ŠJ : IBAN SK20 0200 0000 3500 2333 8012

     Evidencia odberu stravy žiakov ZŠ je len na základe čipu. Každý stravník je povinný prevzatie obeda zaznamenať na čítacom zariadení pri okienku v ŠJ.

     Stravník si zakúpi čip u tajomníčky školy. Cena čipu je € 5,00. 

     Deti v MŠ čipy k odberu stravy nepotrebujú.

      Odhlasovanie stravy

     V  prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia,  je  povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase. Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie.

     Z hygienických dôvodov a z dôvodov ochrany zdravia, žiak, ktorý je PN nemôže obedovať v ŠJ. Obed sa nevydáva do obedárov. Vstup rodičia do ŠJ je prísne zakázaný.

     Odhlasovanie v priebehu dňa ZŠ :

     využívať odhlasovanie cez EduPage, mailom : zsgrosba.sj@gmail.com , telefonicky : 02/52968417

     Odhlasovanie v priebehu dňa MŠ :

     mailom : zsgrosba.sj@gmail.com , telefonicky : 02/5296841

     V prípade náhleho ochorenia dieťaťa/žiaka v noci, cez víkend alebo v prípade epidémie je možné odhlásiť stravu telefonicky na čísle : 0917897357 do 7,30 hod /aj SMS/. Počas dňa je toto číslo vypnuté

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482