• Zápis detí do MŠ
    • Zápis detí do MŠ

    • 21.03.2023 20:46
    • Zápis detí na predprimárne vzdelávanie bude prebiehať od 02.05.2023 do 12.05.2023

     Podávanie  žiadosti o  prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
     1) Elektronicky na  webstránke školy www.zsgrosslingova.sk spolu s nahraním scanu rodného listu dieťaťa a občianskych preukazov zákonných zástupcov .

     DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
     Link k elektronickej prihláške k zápisu dieťaťa do materskej školy bude spustený až po skončení zápisu do základne školy, t.j od 25.4.2023 do 12.5.2023 do 20:00 hod.

     2) Ak rodič nemá možnosť žiadosť podať elektronicky , môže si ju osobne vyzdvihnúť v MŠ v uvedenom termíne.

     3) Žiadosť je možné doručiť aj poštou, prípadne kuriérom na adresu materskej školy :
     ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava, resp.  v zalepenej obálke vhodiť do poštovej schránky nachádzajúcej sa vľavo pri vstupe do areálu školy

     4) E-mailom, odoslaním naskenovaného tlačiva  na: zsgrosba.ms@gmail.com

     5) Formou elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ZŠ s MŠ M. R. Štefánika alebo formou elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

     Na osobné overenie  žiadostí  o prijatie dieťaťa do MŠ budú zákonní zástupcovia/ zástupca zariadenia vyzvaní e-mailom.

     Pri osobnom overovaní  žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné nasledovné:
     - Prítomnosť oboch zákonných zástupcov, ktorí pred povereným zamestnancom školy podpíšu prihlášku (prítomnosť s dieťaťom nie je potrebná avšak je množné).
     - Predložiť detským lekárom potvrdenú zdravotnú spôsobilosť dieťaťa (tlačivo - lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa),
     - Rodný list dieťaťa (ak ste ho nenahrali do elektronickej prihlášky, alebo ak žiadosť doručíte do MŠ osobne alebo poštou).
     - Občiansky preukaz zák. zástupcov dieťaťa ak ste ho nenahrali do elektronickej prihlášky, alebo ak žiadosť doručíte do MŠ osobne alebo poštou).
     - Rozhodnutie zo súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti.

     Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/, zákonný zástupca predloží okrem uvedenej dokumentácie nasledovné:
     - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast;
     - vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie;
     - odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast, pričom z vyjadrenia príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a  dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP:
     - do „bežnej“ materskej školy a zaradenie do triedy spolu s ostatnými deťmi
     - do „bežnej“ materskej školy a jeho zaradenie do špeciálnej triedy alebo
     - do materskej školy pre deti so ŠVVP.

     Žiadosť vyplnenú elektronicky aj v listinnej podobe je potrebné podpísať oboma zákonnými zástupcami! 

     Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje v nasledovných prípadoch:
     - ak jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
     - ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo
     - ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená
     - alebo jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov žiadosť podpísať, túto skutočnosť je možné preukázať potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať
     - vec neznesie odklad a zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa, túto skutočnosť je možné preukázať písomným vyhlásením .(príloha č.1)
     Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy.(príloha č. 2)
      
     ZÁKONOM USTANOVENĚ PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ:

     Prednostne sa prijíma:


     - dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,   tzn. ktoré do 31.8.2023 dovŕši 5 rokov a to prednostne zo spádovej oblasti MŠ
     Spádové ulice v zmysle VZN č.1/2022- spádovosť platí pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné: Alžbetínska, Bezručova, Bottova, Čulenova, Dostojevského rad, Gajova,Grosslingová (1-69, 2-56), Chalupkova, Jakubovo námestie, Klemensova (párne od č. 4, nepárne od č. 7), Landererova, Lazaretská (párne od č. 26, nepárne od č. 21), Lomonosovova, Mlynské nivy (1-4, 6, 8), Pribinova (po križovatku Košická),Sienkiewiczova, Továrenská
     - deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
     - deti, pre ktoré je predpr. vzdelávanie povinné  a nie sú zo spádovej oblasti MŠ.
     - dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku  a ktoré bude v šk. roku 2023/2024 pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní na základe žiadosti zák. zástupcov, pričom predloží spolu so žiadosťou o prijatie do MŠ aj
     - žiadosť o pokračovanie  predprimárneho vzdelávania
     - informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia
     - súhlas všeobecného lekára s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania
     - súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie
     - dieťa, ktoré nedovŕšilo do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2023/2024 o predčasné zaškolenie, pričom predloží spolu so žiadosťou  o prijatie aj
     - žiadosť o výnimočné prijatie na predprimárne vzdelávania
     - súhlas všeobecného lekára s výnimočným prijatím na predprimárne vzdelávanie
     - písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie
     Dôležité:
      Ak zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31. augusta 2024 nedovŕši šesť rokov veku, uvažuje o tom, že požiada základnú školu o to, aby bolo jeho dieťa od školského roku 2024/2025 výnimočne prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky, je potrebné, aby riaditeľa materskej školy, v ktorej je dané dieťa prijaté alebo do ktorej o prijatie zákonní zástupcovia žiadajú, požiadal o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku, a je povinný k žiadosti predložiť:
      - súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a
      - súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.


     OSTATNÉ PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA DO MŠ GRÖSSLINGOVÁ:


     V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ,
     po prijatí všetkých detí, ktoré spĺňajú ZÁKONOM USTANOVENÉ PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ budú na základe žiadosti zákonného zástupcu (zástupcu zariadenia) do naplnenia kapacity materskej školy prijaté deti:

      
     - ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,
     - ktorých súrodenci navštevujú našu ZŠ alebo MŠ Grösslingová 48
     - ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, postupne podľa veku - tzn. deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov, 4 roky, 3 roky.
     V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ, môže riaditeľka školy za dieťa, ktoré má rozhodnutím povolené individuálne vzdelávanie podľa § 28b ods. 2 písm. a) alebo b) školského zákona, prijať iné dieťa, ale len na časové obdobie  individuálneho vzdelávania dieťaťa.

     Rozhodnutie o prijatí/neprijatí a doručenie rozhodnutia:
     - Sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa, alebo jednému zákonnému zástupcovi, ak sa dohodli a spolu s podanou prihláškou doručili riaditeľovi školy písomné vyhlásenie
     - V prihláške je uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, doručí sa rozhodnutie len na uvedenú adresu
     - Ak zákonní zástupcovia majú v prihláške rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.


     Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude vydané do 30. júna 2023.

     Ak bude dieťa  prijaté do niektorej inej materskej školy, rodič upovedomí ostatné materské školy, do ktorých si žiadosť podal.


     Príloha č.1:
     Príloha_č.1_Čestné_vyhlásenie_ZZ -_prekážka_k_zadováženiu_podpisu_druhého_ZZ.docx

     Príloha č.2:
     Príloha_č.2_vyhlásenie_o_podpisovani_jedným_rodičom.docx

     Potvrdenie od lekára:
     Lekárske_potvrdenie_o_zdravotnej_spôsobilosti_dieťaťa.docx


      
    • viac
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    • skola@zsgrosslingova.sk
    • +421 2 5292 3482
    • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
    • 31810993
    • 2021687118
    • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
    • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
    • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
    • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
    • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
    • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
    • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
    • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
    • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482