Navigácia ZŠ

 • Vážení rodičia,
  Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa do prvého ročníka v šk. roku 2019/2020 si môžete vyzdvihnúť v kancelárii tajomníčky školy. 
  K dispozícii sme Vám od 21. mája do 24. mája 2019 v čase od 9,00 do 15,00 hod a v stredu 22. mája od 9,00 do 16,00 hod. 
  Mgr. Mária Hronská
  riaditeľka školy   
  20.05.2019 18:53 | viac »
 • Vážení rodičia,

  Sledujte prosím web stránku školy www.zsgrosslingova.sk , na ktorej bude zverejnený dátum, kedy sa máte dostaviť na riaditeľstvo školy a prevziať si rozhodnutia o prijatí/ neprijatí žiaka do 1.ročníka.

   Za pochopenie ďakujem.

  Mgr. Mária Hronská

   riad. školy

  27.04.2019 14:14 | viac »
 • Chceš pomôcť svojej škole

  Prihlás sa na jarné upratovanie vonkajších priestorov školy, ktoré sa uskutoční

  27.apríla 2019 od 9,00 h  na školskom dvore.

   

  V ponuke sú nasledovné práce:

  • Vyhrabávanie a dopĺňanie piesku v doskočisku
  • Vyhrabávanie detského pieskoviska a jeho zakrytie
  • Strihanie kríkov a konárov stromov a živého plota v areáli
  • Oprava oplotenia ihriska
  • Rýľovanie a výsadba v skleníku
  • Znášanie a nakladanie zmesového odpadu do kontajnera
  • Zametanie dvora, hrabanie
  • Kosenie trávy
  • Čistenie dláždenej podlahy v podchode školy
  • Natieranie lavičiek v okolí bežeckej dráhy
  • Dezinfekcia priestorov v okolí kontajnerového stojiska
  • Oprava dverných pántov na plechových dverách

   

  Zašli spätne mail s menom a triedou žiaka, za ktorého budeš pomáhať na: skola@zsgrosslingova.sk

  Termín uzávierky prihlášok je 18.04.2019

  Druh práce rozdelíme na mieste a pripravené bude aj občerstvenie J

   

  Tešíme sa, že spoločne skrášlime prostredie našim deťom.

  12.04.2019 09:00 | viac »
 • Podľa zákona č.305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov  verejnej moci  (ďalej OVM) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)  je škola ako  OVM povinná vydávať rozhodnutia podľa §5 ods.3 a 4 zákona o štátnej správe v školstve ( okrem rozhodnutí o pokarhaní riaditeľom školy, pochvaly riaditeľom školy) vždy ako elektronické úradné dokumenty.

   Vyhotovenie elektronického úradného dokumentu v elektronickej podobe vykoná škola bez ohľadu na to, či adresát ( rodič) má aktivovanú elektronickú schránku na doručenie alebo nie.

   Z tohto dôvodu vás, milí rodičia, žiadame aby ste si na stránke www.slovensko.sk aktivovali svoje elektronické schránky, do ktorých vám budú zasielané rozhodnutia o prijatí/ neprijatí  dieťaťa do 1.r.

   Ďakujem

   

  Mgr. Mária Hronská

    riad. školy

  11.04.2019 10:48 | viac »
 • Dňa 3. 4. 2019 prebehne na škole Testovanie 9

  Žiaci 5.- 8. roč. majú v tento deň štúdium na doma a sú odhlásení z obedov. 

  Vyučovanie I. stupňa prebieha podľa rozvrhu hodín.

   

  28.03.2019 08:35 | viac »

 • Oznámenie o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 2019

  VZN o určení školských obvodov

  Čo je potrebné priniesť k zápisu? 

  1. Občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)
  2. Rodný list dieťaťa
  3. Podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
  4. Vyplnený Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka
  5. Splnomocnenie v protokole (vypisujú rodičia, ak nežijú v spoločnej domácnosti)
  6. Vyplnená, vytlačená a podpísaná elektronická prihláška - Elektronická prihláška Elektronickú prihlášku môžete vyplniť a zaslať už teraz. 
  7. Žiadosť o odklad školskej dochádzky (Dávajte spolu s odporúčaním CPPPaP a odporúčaním pediatra) 
  8. Elektronická schránka - oznam

    

   


   
  11.04.2019 10:47 | viac »
 • Vážení rodičia!

  Každý účastník lyžiarskeho výcviku je povinný pred nástupom (do 22.1), odovzdať tlačivo: vyhlásenie o bezinfekčnosti, lekárske potvrdenie o spôsobilosti a prehlásenie o náhrade škody ako aj kópiu preukazu poistenca. Info a tlačivo na stiahnutie je pod textom. 
  Vyhlásenia LVK
  Informácie k LVK
  11.01.2019 09:21 | viac »
 • Milí rodičia, 

   v stredu 12.12. 2018 o 16,00 ste srdečne pozvaní na vianočnú akadémiu  žiakov 1.stupňa. Boli by sme radi, ak by ste v tento deň autá nechali doma a radšej si kultúrny zážitok spojili s prechádzkou. Pravdaže nie všetkým sa to podarí. A práve preto vám, milí rodičia, v tento deň na parkovanie sprístupnime aj zadný dvor. Preto prosíme všetkých šoférov, aby v podchode neparkovali. Vyhneme sa tak zbytočným kolíziám. 

   Tešíme sa na vás.

   

  Mgr. Mária Hronská
  riaditeľka

  10.12.2018 12:34 | viac »
 • VÁŽENÍ RODIČIA,

  všetky platby za ŠKD v tomto kalendárnom roku treba uhradiť do 12. 12. 2018. Skontrolujte si, prosím, či máte uhradené všetky poplatky. Platby za obdobie január – jún sa budú uhrádzať  od januára 2019.

  06.12.2018 12:03 | viac »
 • Milí rodičia, 

  dovoľujeme si Vám pripomenúť, že dňa 15.11.2018 sa uskutočnia INFORMATÍVNE TA 

  • 1. stupeň  o 16, 30 h
  • 2. stupeň  o 17,00 h 
  12.11.2018 11:38 | viac »
 • Dňa 21.11.2018 sa na škole uskutoční   Testovanie 5. 

  Žiaci 6.- 9. roč. majú v tento deň štúdium na doma a sú odhlásení z obedov. 

  Vyučovanie žiakov 1. - 4. r. prebieha podľa rozvrhu hodín.

                                                              Mgr. M.Hronská 

                                                                      riad.školy

  12.11.2018 09:59 | viac »
 • Vzhľadom na veľký počet záujemcov o lyžiarsky výcvik dnešným dňom ukončujeme možnosť podania prihlášky. Ďakujeme pekne za pochopenie. 

  Mgr. Roland Kelemen
  9.10.2018
  09.10.2018 12:22 | viac »
 •     Riaditeľka Základnej školy s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) udeľuje z technických príčin dňa 29.10.2018 (pondelok) žiakom riaditeľské voľno.

     Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠKD.

  Materská škola a školská jedáleň pre MŠ má riadnu  prevádzku.

   

   

   

  Mgr. Mária Hronská

                                                                                            riaditeľka školy

  08.10.2018 12:23 | viac »
 • Informácie k lyžiarskemu výcviku 2018/2019

  Termín:           27.1 -31.1 2019 (nedeľa - štvrtok)

  Miesto:           Horský Hotel Teplica, Brezovica (www.oravskyhaj.sk)

  Cena:                          185 eur(raňajky formou švédskych stolov, obed, večera, celodenný pitný režim, skipass počas celého pobytu na zjazdovke priamo pri hoteli, doprava)

  Platba:             Zálohu vo výške 35 eur do 30. októbra a doplatok 150 eur (len v prípade ak nečerpáte štátny príspevok) do 30. Novembra je potrebné uhradiť na účet SK2209000000000011472185, konštantný symbol: 0558, variabilný symbol: 012019 správa pre prijímateľa: priezvisko a trieda žiaka

  09.10.2018 12:23 | viac »
 • Informácie o ŠvP a záväzná príhláška:  
  Info a prihláška ŠvP 2018/2019 
  24.09.2018 19:37 | viac »
 • Milí rodičia, 
  kliknutím na odkaz si môžete stiahnúť pomôcky pre budúcich prvákov. 
  Pomôcky pre prvákov
  17.08.2018 15:10 | viac »
 • Úradné hodiny kancelárie školy počas mesiaca júl 2018 (každá streda od 9.00 - 12.00) budú vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce v budove len na telefónnej linke 0915 724 351. 
  03.07.2018 10:12 | viac »
 • POKYNY NA LPČ

   

  Deti sú rozdelené do dvoch oddelení:

  1. oddelenie: 1. a 2. ročník v 2. A (č. dv. 13).

  2. oddelenie: 3. a 4. ročník v 3. B (č. dv. 14).

   

  V prípade potreby môžete telefonovať na mobil 0902 078 302.

  20.06.2018 11:20 | viac »
 • POKYNY NA LPČ

   

  Činnosť v LPČ je od 7.00 hod. do 17.00 hod. Príchod do školy je do 8.00 hod. V utorok 3. 7. je odchod zo školy o 7.45 hod.

  Deti si prinesú:   prezuvky

                            opaľovací krém

                            šiltovku/klobúčik

                            slnečné okuliare

                            desiatu, olovrant

                            nápoje

                            farbičky/peračník

   

  V prípade nepriaznivého počasia je možná zmena programu.

  20.06.2018 11:20 | viac »
 • Milí rodičia, 
  pozrite si prehľad platieb za stravu na LPČ. V prípade, ak má žiak preplatok, neplatí stravné. Ostatní môžete uhradiť stravné aj v hotovosti u pani Šillovej.

  Ďakujeme za spoluprácu. 

  Stravné LPČ
  06.06.2018 09:29 | viac »
 • Žiadosť o prijatie do ŠKD

  VÁŽENÍ RODIČIA,

  ak máte záujem, aby vaše dieťa navštevovalo školský klub detí v školskom roku 2018/2019, môžete si podať žiadosť o prijatie do ŠKD. Nájdete ju na webovej stránke školy v kolónke Školský klub detí-Informácie-Tlačivá do ŠKD. Odovzdajte ju p. vychovávateľke/p. vychovávateľovi vo svojej triede do 15. 6. 2018.

  25.05.2018 13:02 | viac »
 • MDD 2018

  Milí rodičia, milé deti, milí priatelia školy,

   

  pri príležitosti MDD vás srdečne pozývame na 9. ročník Športového dňa rodičov a detí, ktorý sa uskutoční SOBOTU 2. júna 2018 od 9,00 hod. do cca 14,00 hod. v areáli našej Základnej školy M.R. Štefánika na Grösslingovej ulici 48. Príďte v športovom oblečení a s dobrou náladou, tradičné i netradičné súťaže, občerstvenie, pitný režim, aj ceny pre súťažiacich budú zabezpečené.

   

  Aby bolo gulášu pre všetkých, uveďte prosím v tejto návratke, koľko členov vašej rodiny sa plánuje akcie zúčastniť. Návratku poslať na emailovú adresu školy skola@zsgrosslingova.sk  do 28. mája 2018.

  Navratka MDD

  22.05.2018 08:26 | viac »
 • Vážení rodičia,
  oznamujeme Vám, že triedne aktívy 5. - 9. ročníka sa z dôvodu odchodu žiakov do ŠvP uskutočnia 4. júna o 16,30. 

   Pre 1. - 4. ročniky je termín triednych aktívov nezmenený, uskutočnia sa podľa plánu 11.júna o 16,30.

  16.05.2018 20:29 | viac »
 •                              PLATBA

  1. Poplatok za činnosť (vstupné, cestovné...) je 6 € na deň.

  2. Poplatok za pobyt je 10 €.

  Oba poplatky uhraďte na účet IBAN SK 22 0900 0000 0000 1147 2185, variabilný symbol 072018, konštantný symbol 0508.

  Do správy pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu.

  Platby za činnosť LPČ je potrebné uhradiť do 1. 6. 2018.

  V prípade neuhradenia poplatkov do stanoveného termínu nebudeme akceptovať prihlášku na LPČ.     

  14.05.2018 13:21 | viac »
 • Vážení rodičia,

  v termíne od 2. 7. 2018 do 6. 7. 2018 bude v našej škole letná prázdninová činnosť (LPČ). Pre deti sme zabezpečili pútavý program. Ak máte záujem, aby sa Vaše dieťa zúčastnilo na LPČ, môžete ho prihlásiť. Prihlášku nájdete na webovej stránke školy v kolónke Školský klub detí – Informácie – Letná prázdninová činnosť. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať triednej vychovávateľke/triednemu vychovávateľovi do 23. 5. 2018.

  11.05.2018 12:14 | viac »
 • Milí rodičia, 
  pripomíname Vám, že doplatok za ŠvP - II. stupeň je potrebné uhradiť do 7. 4. 2018
  Záloha bola vo výške 30 eur. Dopatok - 125 eur. 

   

  Číslo účtu: SK22 0900 0000 0000 1147 2185 
  konštantný symbol: 0558

  variabilný symbol:  062018
  správa pre prijímateľa: priezvisko a trieda žiaka

  22.03.2018 19:20 | viac »
 • Milí rodičia, 

  pripomíname Vám, že doplatok za ŠvP je potrebné uhradiť do 30.4.2018. Záloha bola 40 eur. Doplatok: 
  I. turnus 115 eur (1. a 2. roč.), 
  II. turnus 95 eur (3. a 4. roč.). 
   

  číslo účtu: SK22 0900 0000 0000 1147 2185
  konštantný symbol (KS): 0558,
  variabilný symbol (VS): 062018,
  správa pre prijímateľa: priezvisko a trieda žiaka


   
  04.04.2018 09:29 | viac »
 • DOD pre rodičov budúcich prvákov je v stredu 21.3. od 8,00 - 9,40 v 1.A a v 1.B triede. Prosíme dodržať čas, nakoľko v inom čase sú tam materské školy.
  12.03.2018 16:37 | viac »
 • Informácie k lyžiarskemu výcviku

  Zraz: 25.2(nedeľa) o 8:00 na parkovisku novej budovy SND.

  Návrat: 1.3(štvrtok) o 17:00 (približne-bude sa telefonovať)

  Potrebné dokumenty: 

  1. Preukaz poistenca(kópia)

  2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti (odovzdáva sa pri nástupe do autobusu, nájdete ho pod textom)         

  3. Potvrdenie od lekára (nie staršie ako 30 dní)

   

  Výstroj -zjazdové lyže primeranej veľkosti , bezpečnostné viazanie s brzdami, lyžiarske topánky, paliceZa nastavenie viazania zodpovedá rodič. Odporúčame zájsť do ski-servisu. Dieťa by si malo lyžiarsky výstroj vyskúšať. Lyže a palice pri preprave dajte do vaku, alebo ich spolu dobre zviažte. 

  Otepľovačky, lyžiarska vetrovka, prípadne overal                                     

  Hrubé ponožky a podkolienky                                      

  Spodky, alebo pančuchové nohavice, termoprádlo

  Tielko s krátkym príp. dlhým rukávom                                                      

   Pulóver, sveter (možnosť vrstvenia oblečenia)                                              

  Čiapka, šál (šatka na krk)                                                                                           

  Lyžiarske rukavice, okuliare, kukla, prilba povinná!!!

  Oblečenie a veci na chate: Obuv do terénu, prezuvky (tenisky, šľapky), nohavice, tepláky, pyžamo.Veci osobnej hygieny – vreckovky, malý a veľký uterák, mydlo, zubná kefka a pasta, šampón (sprchový gél), hrebeň, pohárik, krém na tvár (opaľovanie) a pery, lieky (ak užívate),kinedryl proti nevoľnosti na cestu autobusom. Plavky(tretí deň popoludní -regenerácia vo vodnom prostredí)

  V deň príchodu začíname večerou. V deň odchodu končíme obedom.

  V_y_h_l_a_s_e_n_i_e.docx

  08.02.2018 10:51 | viac »
 • ŠvP informácie

  Miesto: Belušské Slatiny

  Termín: 10.6. – 15.6.2018 

  Cena:  155 €      /ubytovanie, doprava , strava 5x denne, pitný režim , poistenie, výlet,.../

  záloha do 25.11.2017 /30€/

  doplatok do  7.4.2018/125€/

  Číslo účtu: SK22 0900 0000 0000 1147 2185 
  konštantný symbol:      0558

  variabilný symbol:         062018
  správa pre prijímateľa: priezvisko a trieda žiaka

  31.01.2018 12:56 | viac »
 • Milí rodičia, 

  dovoľujeme si Vám pripomenúť, že dňa 15.1.2018 sa uskutočnia TRIEDNE AKTÍVY 

  • 1. stupeň  o 16. 30 h
  • 2. stupeň  o 17,00 h 
  11.01.2018 13:51 | viac »
 •     Riaditeľka Základnej školy s materskou školou M.R.Štefánika, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) udeľuje z technických príčin dňa 22.12.2017 (piatok) žiakom riaditeľské voľno.

     Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠKD. Materská škola a školská jedáleň má riadnu  prevádzku.

  01.12.2017 15:58 | viac »
 • Lyžiarsky výcvik - úhrada zálohy
  Platobné údaje pre úhradu zálohy na lyžiarsky výcvik.
   
   

  Číslo účtu: SK22 0900 0000 0000 1147 2185 
  konštantný symbol:      0558

  variabilný symbol:         022018
  správa pre prijímateľa: priezvisko a trieda žiaka

  Suma: 25 eur

  Termín: 30.11.2017

  28.11.2017 14:06 | viac »
 • Dňa 22.11.2017 prebehne na škole Testovanie 5. 

  Žiaci 6.- 9. roč. majú v tento deň štúdium na doma a sú odhlásení z obedov. 

  Vyučovanie I. stupňa prebieha podľa rozvrhu hodín.

   

  20.11.2017 12:14 | viac »
 • Milí rodičia, 

  dovoľujeme si Vám pripomenúť, že dňa 15.11.2017 sa uskutočnia INFORMATÍVNE TA 

  • 1. stupeň  o 16. 30 h
  • 2. stupeň  o 17,00 h 
  10.11.2017 17:01 | viac »
 • POZOR!  POZOR!

   

  Na známosť sa všetkým dáva, že dňa

   

  3. novembra 2017 o 17,30 hod.

   

  sa uskutoční slávnostný ceremoniál prijímania žiakov

  1. ročníka našej školy

  do cechu  žiakov Starého Mesta

  v telocvični školy.

  Pozývame všetkých rodičov, starých rodičov a priateľov školy na

  túto slávnosť pasovania.

  Tešíme sa na Vás!

   

  Vaše deti a pedagógovia školy

   

   

   

  19.10.2017 17:19 | viac »
 • NOC V ŠKOLE
  Milí žiaci prvého stupňa, 

  srdečne vás pozývame na zábavno-dobrodružnú akciu NOC V ŠKOLE, ktorá sa uskutočni 3.11. 2017 o 19.00 hod. 

  Vyplnené prihlášky odovzdajte svojim triednym učiteľom najneskôr do 25.10. 2017.   
  Tešíme sa na Vás! devil 

  PRIHLÁŠKA.doc
  23.10.2017 20:17 | viac »
 • Škola v prírode v školskom roku 2017/2018 sa uskutoční v Trenčianskej Teplej v Twistove v rezorte Oliwa. http://www.twistovo.sk/ v termínoch:
  I. Turnus (I. a II. ročníky): 17.6.2018 – 22.6.2018, cena 155 eur/6 dní
  II. Turnus (III. a IV. ročníky): 24.6.2018 – 28.6.2018, cena 135 eur/5 dní

  V cene je zahrnuté: pobyt, strava, animátori, doprava, výlet (Bojnice alebo Čičmany), darčeky, ...

  Prihlášku si môžete stiahnuť kliknutím na: Info_a_prihlaska_2018(1).docx
   
  13.10.2017 12:30 | viac »
 • Milí rodičia,
  touto cestou by sme Vás chceli požiadať o podporu nášho projektu pod názvom "Komunitný školák na Grősslingovej", vďaka ktorému môže naša škola získať finančnú odmenu na rekonštrukciu detského ihriska. Hlasovanie za náš projekt bude prebiehať v obchodnom dome Tesco na Kamennom námestí od 3. októbra do 31. októbra. Každý zákazník získa za každý nákup žetón, ktorý za pokladňou môže vhodiť pri našom projekte do tuby. Súťažíme s troma ďalšími projektmi, takže aby sme získali grant, musíme mat čo najviac žetónov. Viac informácii o grantovom programe môžete nájsť na tomto odkaze: https://pomahame.tesco.sk.
  Vopred ďakujeme za každý vhodený žetón.  
   
  27.09.2017 20:18 | viac »
 • Na stránke školy sú zverejnené aktuálne rozvrhy pre tento šk. rok.
  12.09.2017 12:19 | viac »
 • Slávnostné otvorenie šk.r. 2017/ 2018 bude 4.9.2017 pondelok o 8,00 hod. na školskom dvore.

  Triedne aktívy 1.A a 1.B sa uskutočnia 4.9.(pondelok) o 16,00hod. 

  Zoznamy žiakov 1.A a 1. B  nájdete na dverách budovy B.

  30.08.2017 17:03 | viac »
 • Milí rodičia, stiahnite si zoznam pomôcok pre Vašich prvákov.
  pomocky_pre_prvakov.docx
  21.08.2017 12:17 | viac »
 • Každú stredu od 9.00 do 12.00 v kancelárií tajomníčky školy. 
  28.06.2017 15:05 | viac »
 • Z dôvodu čerpania dovoleniek bude areál školského dvora
  počas letných prázdnin pre verejnosť zatvorený.
  Znova sa otvorí až 21.augusta 2017.
   
  Za pochopenie ďakujeme.
   
  28.06.2017 14:56 | viac »
 • Vážení rodičia, 
  srdečne Vás pozývame na TA, ktoré sa uskutočnia dňa 12.6. 2017
  • 1. stupeň o 16.30,
  • 2. stupeň o 17.00. 
  08.06.2017 15:23 | viac »
 • Predpokladaný príchod na parkovisko je o 15.00. 
  25.05.2017 13:25 | viac »
 • Naši prváci práve šťastne dorazili do rezortu Oliwa. 
  21.05.2017 16:12 | viac »
 • Milí rodičia, milé deti, milí priatelia školy,
   
  pri príležitosti MDD vás srdečne pozývame na 8. ročník Športového dňa rodičov a detí, ktorý sa uskutoční v SOBOTU 10. júna 2017 od 9,00 hod. do cca 14,00 hod. v areáli našej Základnej školy M. R. Štefánika na Grösslingovej ulici 48. Príďte v športovom oblečení a s dobrou náladou, tradičné i netradičné súťaže, občerstvenie, pitný režim, aj ceny pre súťažiacich budú zabezpečené.
  Aby bolo gulášu pre všetkých, informujte nás prostredníctvom emailovej adresy našej školy:
  skola@zsgrosslingova.sk , koľko členov vašej rodiny /koľko detí/rodičov + trieda/ sa plánuje akcie zúčastniť. Uzávierka prijímania prihlášok je do 5. júna 2017.


  Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že ak ste k dnešnému dňu neuhradili rodičovský príspevok na tento školsky rok, môžete tak stále urobiť v hotovosti alebo prevodom na účet (viac info na stránke školy), nakoľko aj na túto akciu sa prispieva  z rozpočtu Združenia rodičov .
   
  Tešíme sa na vás všetkých, ktorí prídete.
                                                                                  Vedenie školy a Rada rodičov
  25.05.2017 16:41 | viac »
 • I. turnus 21.5. - 26.5.2017

  Autobus bude pristavený 21.5.2017 v nedeľu pred 12.30. 
  Prosíme rodičov prisť na parkovisko do 12.30. Odchod je o 13.00.
  Príchod do Twistova je naplánovaný o 15.00. 
  Príchod zo ŠVP je v piatok 26.5.2017  medzi 15.00 a 16.00 (bude upresnený na stránke školy)

  II. turnus 28.5.2017 - 2.6.2017 a III. turnus 4.6.2017 - 9.6.2017 majú naplánované tie isté časy odchodov a príchodov. 

  Program v rámci pobytu v Švp:  všetky tri turnusy majú naplánované výlety do Trenčína (hrad a mesto) a návštevu Sklených Teplíc.
  Odporúčaný zoznam vecí do ŠvP Zoznam veci.docx
  Zároveň žiadame rodičov, aby si žiaci do ŠvP nebrali mobily a iné elektronické hry. Majú to zakázané. 
  16.05.2017 17:39 | viac »
 • Škola v prírode 
  1. turnus  21.5.2017 - 26.5.2017 

     triedy: 1.A, 1.B

  2. turnus  28.5.2017- 2.6.2017    

      triedy: 2.A, 2.B,4.A 

  3. turnus   4.6.2017 - 9.6.2017

      triedy: 3.A, 3.B, 3.C, 4.B

  Celková suma 135 eur, záloha bola 30 eur, je potrebné doplatiť 105 eur. 
  Štvrtáci, ktorí nečerpali minulý rok dotáciu na ŠvP, tak ju čerpajú teraz. Dotáciu budu čerpať aj niektorí žiaci z 3.A. Zoznamy budú od 10.4.2017 u triednych učiteľov.

  06.04.2017 18:01 | viac »
 • Milí rodičia, 

  dovoľujeme si Vám oznámiť, že termín INFORMATÍVNYCH TA  sa mení z pôvodného dátumu 12. 4. 2017 na 10.4. 2017 /pondelok/.

  • 1. stupeň  o 16. 30 h
  • 2. stupeň  o 17,00 h 

   

  V tento deň sa uskutoční aj trištvrťročná klasifikačná porada. 

  06.04.2017 15:13 | viac »
 • Informácie:

  Miesto: Twistovo -. Oliwa resort                                   

  Termín: 21.5. – 23.6. 2017 (4 turnusy)

  Cena:  110 €      /6 x ubytovanie , strava, poistenie, animátori,.../ bez cien a dopravy

  Záväzná prihláška:  Prihlaska_do_Svp.docx

  04.04.2017 14:49 | viac »
 • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) udeľuje zo závažných dôvodov dňa 16.09.2016 (piatok) žiakom riaditeľské voľno
  12.09.2016 19:49 | viac »
 • Milí Rodičia,
  do pozornosti dávame ponuku krúžkov na rok 2016/17
  Záujmové útvary
  12.09.2016 19:41 | viac »
 • Prosíme rodičov, aby nezabudli zaplatiť stravný poplatok do školskej jedálne na september najneskôr do 9.9. 2016! 
  25.08.2016 20:30 | viac »
 • Organizácia prvého školského dňa: 5.9.2016

  • 8:00 h - slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 na dvore školy - krátky kultúrny program /ranná služba v tento deň nie je/ /v prípade zlého počasia príhovor p. riaditeľky rozhlasom v triedach/
  • 9:00 h - odchod do tried /prváci spolu s rodičmi/.
  • Žiaci prvých ročníkov končia o 10:30 h - rodičia si deti môžu zobrať domov, prípadne nechať v školskom klube /do 18:00 h/
  • 11:00 h - obed žiakov 2. stupňa
  • od 11:30 h - obed žiakov 1. stupňa
  • ŠKD funguje normálne /do 18:00 h/.

   

  V tento deň budú mať rodičia žiakov 1. ročníkov triedne aktívy o 16:00 h vo svojich triedach.

  Počas trvania aktívov deti zostávajú v ŠKD.

  25.08.2016 20:30 | viac »
 • Počas letných prázdnin budú úradné hodiny každú stredu v čase od 9,00 h do 12,00 h.
  Počas nich si rodičia môžu vyzdvihnúť neprebrané vysvedčenia v kancelárii pani tajomníčky školy.
  Prajeme pekné leto.
   
  24.06.2016 11:39 | viac »
 • Prosíme všetkých rodičov, ktorí majú záujem o umiestnenie svojho dieťaťa v školskom klube /ŠKD/ v budúcom školskom roku 2016/2017, aby vyplnili Žiadosť o prijatie do ŠKD /preklik na žiadosť/ a vyplnenú ju priniesli najneskôr do 30.6. 2016 svojej pani vychovávateľke alebo
  triednej pani učiteľke.
  Pozor, pri vypĺňaní tlačiva uveďte dátum do 30.6. 2016.
  Ďakujeme.
   
  27.06.2016 09:22 | viac »
 • Dňa 27. 05. 2016 (piatok) sa žiaci 1. a 2. ročníkov vracajú zo ŠvP Osrblie. Predpokladaný návrat je o 13:30 - 14:00 na parkovisko Nové SND.
  26.05.2016 12:14 | viac »
 • Milí rodičia, milé deti, milí priatelia školy,
   
  pri príležitosti MDD vás srdečne pozývame na 7. ročník Športového dňa rodičov a detí, ktorý sa uskutoční v SOBOTU 11. júna 2016 od 9,00 hod. do cca 14,00 hod. v areáli našej Základnej školy M. R. Štefánika na Grösslingovej ulici 48. Príďte v športovom oblečení a s dobrou náladou, tradičné i netradičné súťaže, občerstvenie, pitný režim, aj ceny pre súťažiacich budú zabezpečené.
  Aby bolo gulášu pre všetkých, uveďte prosím v návratke, koľko členov vašej rodiny sa plánuje akcie zúčastniť. Návratku si môžete stiahnuť tu a odovzdajte ju triednemu učiteľovi, alebo nám ju pošlite na emailovú adresu školy: skola@zsgrosba.edu.sk do 1. júna 2016.


  Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že ak ste k dnešnému dňu neuhradili rodičovský príspevok na tento školsky rok, môžete tak stále urobiť v hotovosti alebo prevodom na účet (viac info na stránke školy), nakoľko aj na túto akciu sa prispieva  z rozpočtu Združenia rodičov .
   
  Tešíme sa na vás všetkých, ktorí prídete.
                                                                                  Vedenie školy a Rada rodičov
   
  17.05.2016 14:55 | viac »
 • Z dôvodu konania prijímacích pohovorov žiakov 5. a 9. ročníkov sa termín fotografovania presúva z 9. 5. na 9. 6. 2016.
  05.05.2016 14:19 | viac »
 • Milí rodičia,
  prosím venujte pozornosť nasledovným informáciám.

  Odchod do ŠvP: 16. 5. 2016 o 8:00 z parkoviska Nové SND, odporúčame dostaviť sa o 7:45
  Príchod zo ŠvP: 21. 5. 2016 približne 13:00-14:00 na parkovisko Nové SND
  05.05.2016 09:46 | viac »
 • NOC V ŠKOLE
  Pozývame žiakov 1. - 4. ročníka na zábavnú akciu spojenú s dobrodružstvom a nocovaním v škole. Akcia začína v magický deň - piatok 13. mája 2016 o 19:00 a končí v sobotu 14. mája 2016 o 8:30.

  Prineste si so sebou karimatku, spací vak, pyžamo, zubnú kefku a pastu, baterku a pero. Každý žiak dostane raňajky.

  Na toto nočné dobrodružstvo sa prihlásite u svojich triednych učiteľov vyplnením prihlášky, ktorú si môžu Vaši rodičia stiahnuť aj TU najneskôr do 10. 5. 2016.

  Tešíme sa na Vás! devil
   
  28.04.2016 10:47 | viac »
 • Informácie o zápise žiakov do prvého ročníka
  Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ M. R. Štefánika sa uskutoční v dňoch 29. - 30. 4. 2016. Bližšie informácie o zápise a našej škole si môžete stiahnuť v nasledujúcom dokumente- Zápis 16/17
  Dokumenty potrebné k zápisu do 1. ročníka nájdete v sekcii Dôležité dokumenty: http://www.zsgrosslingova.sk/text2/?

  Tešíme sa na Vás.
   
  08.04.2016 10:45 | viac »
 • ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48, Bratislava Vám aj v tomto školskom roku ponúka Letnú prázdninovú činnosť na tému „Kde bolo, tam bolo...“ . Prihlášku si môžete stiahnuť TU .
  06.04.2016 11:59 | viac »
 • Dokumenty k zápisu do 1. ročníka nájdete v sekcii Dôležité dokumenty: http://www.zsgrosslingova.sk/text2/?
  22.03.2016 09:54 | viac »
 • Vážení rodičia budúcich prváčikov,

  srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí na našej základnej škole, ktorý sa uskutoční 7. 4. 2016 (štvrtok) v čase od 8:00 do 8:45 v triedach 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C v budove prvého stupňa. 

   

  Tešia sa na Vás pani učiteľky aj Vaši budúci spolužiaci.

  ZŠ s MŠ M. R. Štefánika

  14.03.2016 08:19 | viac »
 • Srdečne pozývame Vás a Vašich predškolákov na Deň otvorených dverí na našej základnej škole, ktorý sa uskutoční 7. 4. 2016 (štvrtok):

  MŠ Karadžičova o 9:00 hod do 1.A

  MŠ Ferienčíkova o 9:00 hod do 1.B

  MŠ Óvoda 29. augusta o 9:00 hod do 2.A

  MŠ Špitálska o 9:00hod do 2.C

  MŠ Grösslingová o 9:55 hod do 2.A

   

  Tešíme sa na Vašu návštevu. 

  ZŠ s MŠ M. R. Štefánika

  14.03.2016 08:18 | viac »
 • Zo zasadnutia Celoslovenskej sekcie školského stravovania
  vznikla požiadavka, aby sa deti / žiaci/ podieľali na nových 
  návrhoch školských receptúr na výrobu jedál.
  Tieto  návrhy receptov majú byť  bezmäsité,zeleninové,zemiakové.
  Zaujímavé recepty od žiakov môžu byť zaradené do nových receptúr 
  v školskom stravovaní. Preto žiadame žiakov, aby sa zapojili do tejto ponuky a poslali svoje obľúbené recepty. Termín odovzdania receptov je do 17. marca  2016 do schránky vedúcej školskej jedálne
  alebo poslané na mailovú adresu: zsgrosba.sj@gmail.com.

  Tešíme sa, že aj žiaci sa môžu podieľať na vytvorení nových školských receptúr.


                                                                    Šillová Judita, ved. ŠJ
  18.02.2016 10:28 | viac »
 • Informácie k povinnému zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky (zápis do prvého ročníka ZS) a k zápisu na predprimárne vzdelávanie (zápis do MŠ) v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre školský rok 2016/17

  Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 7/2015 z 8. 12. 2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční povinný zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2016/2017 v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto v piatok 29. apríla 2016 a v sobotu 30. apríla 2016.

  Zároveň oznamujeme, že na základe odporúčania  MŠVVaŠ SR zo dňa 6.10.2015 a v súlade  s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. oznamujeme, že prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa uskutoční v termíne od 2. mája do 13. mája 2016.

  08.02.2016 09:40 | viac »
 • Milí rodičia,

  vzhľadom k blížiacemu sa termínu LVVK, prosím venujte pozornosť týmto informáciam:

  1. Do konca týždňa (najneskôr v piatok 5. 2. 2016), prosím priniesť pánovi Kelemenovi:

  2. Kompletné informácie k lyžiarskemu výcviku si môžete stiahnuť tu: Informácie_k_LVVZ.

  03.02.2016 11:29 | viac »
 • Milá rada rodičov,
   
  dovoľte, aby som Vás touto cestou požiadala o preposlanie mailu všetkým rodičom vo svojich triedach. Vzhľadom k tomu, že v médiách sú v poslednom čase prezentované rôzne informácie o štrajku, dovoľte, aby som Vás informovala o najbližších aktivitách v našej škole:
  • polročná klasifikačná porada s učiteľmi je 22.1.2016 o 14.00, 
  • vyučujúci sú povinní uzavrieť klasifikáciu žiakov na IZK,
  •  klasifikácia žiakov k 1.polroku bude uzavretá do piatku 22.1.2016  na internetovej žiackej knižke,
  • predpokladaný začiatok štrajku je ohlásený na 25.1.2016, 
  • do štrajku sa v ZŠ s MŠ   zapojí taký počet pedagogických zamestnancov, ktorý v plnej miere neochromí  výchovno-vzdelávací proces,
  •  ranný školský klub ako aj  popoludňajší školský klub bude fungovať v obvyklom režime, v prípade potreby bude jedno oddelenie rozdelené , je  potrebné sledovať oznamy na tabuli ŠKD, koncová služba ŠKD bude zabezpečená,
  • vyučovanie na 1.stupni bude prebiehať podľa rozvrhu hodín,
  • vyučovanie na 2.stupni  bude v obmedzenej prevádzke ( 4 vyučovacie hodiny),
  • v čase štrajku sa v škole  uskutočnia aj všetky plánované akcie pod dozorom neštrajkujúcich pedagogických zamestnancov,
  •  v prípade dlhšieho štrajku výpisy polročných známok (k polroku) žiaci obdržia potom, čo sa triedni učitelia vrátia opätovne do vyučovacieho procesu.
  Všetkých dôverníkov chcem v týchto dňoch požiadať o úzku spoluprácu. Aj keď aktuálne informácie o štrajku budú zverejnené na webstránke školy, budem ich ešte posielať aj cez triednych dôverníkov. Keďže sa každý deň informácie o štrajku menia, aktuálne informácie získajú rodičia od vedenia školy (0915 724 351, 0915 724 350, 02/52923482)  ako aj od svojich triednych dôverníkov
   
   
  Ďakujem za spoluprácu, s pozdravom
   
  Mgr. Mária Hronská
  riaditeľka školy
   
   
  21.01.2016 09:25 | viac »
 • Polročné prázdniny sú 1.2.2016 (pondelok).
  Jarné prázdniny sú 22.2. - 26.2.2016 - do školy nastupujeme 29.2.2016 (pondelok).
  18.01.2016 09:16 | viac »
 • Termín: 16.5. - 21.5.2016
  Miesto: Penzion Brest, Jasenská dolina, Veľká Fatra
  Cena: 155 €
  V cene: /ubytovanie, 5x denne strava, doprava, ceny.../
  1.splátka 40 € do 13.11.2015
  2.splátka 40 € do 13.2.2016
  3.splátka 75 € do 13.3.2016
  Číslo účtu: 0011472185/0900
  IBAN  SK22 0900 0000 0000 1147 2185
  Variabilný symbol: 062016
  Konštantný symbol: 0558
  Popis: meno a priezvisko žiaka + trieda
  14.12.2015 09:17 | viac »
 • miesto: Oravice Chata Lux
  stredisko: meander skipark Oravice
  termín: 08.02.2016 – 13.02.2016
  platba: záloha 50eur (už uhradená)
  doplatok 135 eur č.ú 011472185/0900 , VS 012016, KS 0308 , popis Meno žiaka a trieda,uhradiť do 15.1.2016
  14.12.2015 09:11 | viac »
 • Termín (1. a 2. ročník): 22.5. – 27.5.2016 (nedeľa – piatok)
  Termín (3. a 4. ročník): 29.5. – 3.6.2016 (nedeľa – piatok)
  Miesto: Osrblie – Muránska planina 
  Ubytovanie: Hotel Zerrenpach
  Cena: 155 €
  V cene je zahrnuté:
  • ubytovanie - 5 nocí/6dní
  • strava 5 x denne + pitný režim
  • doprava – autobus s bezpečnostnými pásmi
  • zdravotník
  • animátori
  • bazén
  • poistenie
  • výlet do skanzenu
  Zálohu za pobyt 20,-€ je potrebné zaplatiť do 28.11.2015
  2. splátku za pobyt 50 € je potrebné zaplatiť do 18.2.2016 
  3. splátku za pobyt 85 € je potrebné zaplatiť do 18.4.2016

  Číslo účtu: 0011472185/0900
  IBAN: SK22 0900 0000 0000 1147 2185 
  Variabilný symbol pre ŠvP: 062016
  Konštantný symbol: 0558
  Popis: meno žiaka + trieda
   
  18.01.2016 09:10 | viac »
 •  Rodičovský príspevok na školský rok 2015 / 2016: 50 EUR
   Uvedený príspevok platia rodičia žiakov, ktorí navštevujú školu v nasledovnej výške:
        na 1. dieťa:               50 EUR
        na 2. dieťa:               25 EUR
        na 3. a ďalšie dieťa: 0 EUR
    
   Úhrada rodičovského príspevku na školský rok 2015 / 2016 nasledovne:
   
        1. v hotovosti triednemu učiteľovi
        2. v hotovosti triednemu dôverníkovi
        3. prevodom na bankový účet Združenia rodičov:

        číslo účtu                       0011472185/0900

        IBAN                              SK22 0900 0000 0000 1147 2185 
        konštantný symbol                                  558
        variabilný symbol                            20152016
        správa pre prijímateľa      priezvisko a trieda žiaka
   
  Termín úhrady rodičovského príspevku na školský rok 2015 / 2016: do 30.11.2015

   

  V PRÍPADE, ŽE CELÁ TRIEDA VYZBIERA RODIČOVSKÉ PRÍSPEVKY DO 30. NOVEMBRA 2015, ZÍSKA BONUS 100 EUR na koncoročný školský výlet.

  11.11.2015 09:45 | viac »
 • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa §150 ods. 5) udeľuje z technických príčin dňa 16. 11. 2015 (pondelok) žiakom riaditeľské voľno.
   
   
   
  11.11.2015 09:43 | viac »
 • Dňa 10.11.2015 sa uskutočnia triedne aktívy. Na 1.stupni o 16:30h., na 2.stupni o 17:00h.
  Aktívy budú prebiehať ako triedne alebo informatívne podľa návrhu triedneho učiteľa.
  04.11.2015 10:51 | viac »
 • Štvrťročná klasifikačná porada sa uskutoční 9.11.2015 o 14:00 hod.
  04.11.2015 10:45 | viac »
 • Organizácia prvého školského dňa:

  • 8:00 h - slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 na dvore školy - krátky kultúrny program /ranná služba v tento deň nie je/ /v prípade zlého počasia príhovor p. riaditeľky rozhlasom v triedach/
  • 9:00 h - odchod do tried /prváci spolu s rodičmi/.
  • Žiaci prvých ročníkov končia o 10:30 h - rodičia si deti môžu zobrať domov, prípadne nechať v školskom klube /do 18:00 h/
  • 11:00 h - obed žiakov 2. stupňa
  • od 11:30 h - obed žiakov 1. stupňa
  • ŠKD funguje normálne /do 18:00 h/.

   

  V tento deň budú mať rodičia žiakov 1. ročníkov triedne aktívy o 16:00 h vo svojich triedach.

  Počas trvania aktívov deti zostávajú v ŠKD.

  24.08.2016 08:36 | viac »
 • Prosíme rodičov, aby nezabudli zaplatiť stravný poplatok do školskej jedálne na september najneskôr do 7.9. 2015!!!! 
  27.08.2015 20:26 | viac »
 • Milí rodičia, stiahnite si zoznam pomôcok pre Vašich prvákov.
  pomocky_pre_prvakov.docx
  26.08.2015 19:00 | viac »
 • Milí rodičia,

  9.6.2015 sa mení čas návratu žiakov 3. a 4. ročníkov zo ŠvP. Príchod žiakov bude o 17:00 (namiesto plánovanej 19. hodiny).

  05.06.2015 07:44 | viac »
 • Stiahnite si plán činnosti a pokyny pre prihlásenie dieťaťa na letnú prázdninovú činnosť v období: 1.7. - 10.7.2015
  LPC2015 - plán.docx
  LPC2015 - pokyny.doc
  25.05.2015 13:33 | viac »
 • V dňoch od 8.6. do 12.6. bude na školskom dvore prebiehať zber papiera. Súťažíme jednotlivo aj triedy, takže doneste papier do zberu. Zviazaný a označený menom dieťaťa a triedou medzi 7:00 - 7:45 na zadný dvor, kde bude umiestnený kontajner.
  19.05.2015 14:19 | viac »
 • Dňa 27.3.2015 majú žiaci voľno udelené riaditeľom školy.
  23.03.2015 13:33 | viac »
 • Storno poplatky za ŠvP:
  30-15 dní pred nástupom 25% z uhradenej  sumy
  15-5 dní pred nástupom 50%
  5 a menej dní pred nástupom / bez lekárskej správy/ 100%. V prípade odvôvodnenia lekárskou správou žiak storno poplatok neplatí.
  27.01.2015 09:10 | viac »

 • Zápis do 1.ročníkov na našej škole sa uskutoční v termíne 13. - 14. februára 2015.
  13.2. 2015 (piatok)  o 14,00 - 18,00 hod.
  14.2. 2015 (sobota) o  8,00 - 12,00 hod.
  26.01.2015 08:27 | viac »
 • Zálohu 70€ je potrebné uhradiť do konca januára 2015 na
  číslo účtu      0011472185/0900
  Variabilný symbol      062015
  Konštantný symbol    0308
  Správa pre príjemcu   meno a priezvisko žiaka, trieda
  13.01.2015 09:06 | viac »
 • POZOR ZMENA! Zápis do 1.ročníkov
  Zápis do 1.ročníkov na našej škole sa uskutoční v termíne 13. - 14. februára 2015.
  13.2. 2015 (piatok)  o 14,00 - 18,00 hod.
  14.2. 2015 (sobota) o   8,00 - 12,00 hod.
  12.01.2015 08:47 | viac »
 • V dňoch 26. a 27.1 2015 sa uskutoční Deň otvorených dverí v nasledovných ročníkoch 1.stupňa:

  26.1.2015
  - MŠ Špitálska      o  9,55 hod.  v 1.A
  - MŠ Ferienčíkova  o 9,55 hod. v 1.C
  (aj pre rodičov týchto detí)
  - MŠ Karadžičova  o 9,55 hod. v 1.B; 2.A
  - MŠ 29.augusta  o 9,55 hod. v 2.B

  27.1.2015
  - MŠ Grosslingová  o 8,55 hod.  1.A + 1.C (aj rodičia týchto detí)

  Oba dni sú sprístupnené aj pre ostatnú verejnosť.
   
  20.01.2015 07:30 | viac »
 • Vážení rodičia!

  Doplatky za lyžiarsky výcvik je už možné uhrádzať na to isté č.ùčtu ako zálohu (011472185/0900, VS 012015). Doplatok vo výške 130 eur je potrebnè uhradiť do 7.1.2015.
  V prípade záujmu je možnè sa ešte prihlásiť u p.u. Kelemena.
  15.12.2014 21:41 | viac »
 • prosíme všetkých rodičov, ktorých deti sa stravuju v školskej jedálni aby si prečítali nasledovné rozhodnutie kliknutím na nasledujúci odkaz: Rozhodnutie platné od 10.11.2014
  10.11.2014 14:40 | viac »
 • Pre všetkých učiteľov nájdete Konzultačné hodiny po kliknutí Viac...
  19.03.2015 09:33 | viac »

Triedne aktívy

3.9.2018 / pondelok/  1. ročnik 16,00h

20.9.2018 / štvrtok/  2.-9. r. (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

15.11.2018 / štvrtok - informatívny/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

10.1.2019 / štvrtok/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

15.4. 2019 / pondelok  -informatívny/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

10.6.2019 / pondelok/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

 

Zoznam článkov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
  Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
 • +421 2 5292 3482

Fotogaléria