• Milí rodičia a priatelia našej materskej školy! 

    Ak by ste mali záujem podporiť našu materskú školu poukázaním svojich 2% z daní, môžete tak urobiť prostredníctvom občianskeho združenia materskej školy - OZ Grösslingáčik.

    Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

    Finančné prostriedky by sme radi využili na:

    skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ, zakúpením rôznych pomôcok a vybavenia;

    - revitalizáciu školského dvora;

    Ako postupovať?

    Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

    • Do 15.2.2024 žiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
    • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
    • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    • Stiahnite si a vyplňte: Vyhlásenie_2024.pdf  

    Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

    Obchodné meno /názov/: OZ Grösslingáčik

    Právna forma: Občianske združenie, zaregistrované MV SR pod č: VVS/1-900/90-62409

    Sídlo: Grösslingová 2497/48, 811 09 Bratislava - Staré Mesto

    IČO: 54 147 026

    Názov banky: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

    IBAN: SK96 8330 0000 0027 0206 3830

    Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

    Podávate si daňové priznanie sami?

    • Riadne vyplňte daňové priznanie.
    • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
    • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania)

    Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:                                                                                                             

    Obchodné meno /názov/: OZ Grösslingáčik

    Právna forma: Občianske združenie, zaregistrované MV SR pod č: VVS/1-900/90-62409

    Sídlo: Grösslingová 2497/48, 811 09 Bratislava - Staré Mesto

    IČO: 54 147 026

    Názov banky: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky

    IBAN: SK96 8330 0000 0027 0206 3830

    Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

    Postup pre právnické osoby

    • Riadne vyplňte daňové priznanie
    • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur)  
    • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

    Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

    Obchodné meno /názov/: OZ Grösslingáčik

    Právna forma: Občianske združenie, zaregistrované MV SR pod č: VVS/1-900/90-62409

    Sídlo: Grösslingová 2497/48, 811 09 Bratislava - Staré Mesto

    IČO: 54 147 026

    Názov banky: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky

    IBAN: SK96 8330 0000 0027 0206 3830

    Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

    Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania                             na Váš daňový úrad (zvyčjne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

    Tu nájdete tlačivá na poukázanie 2%: https://rozhodni.sk/poukazateľ/tlačivá-na-poukázanie-2%-z-dane/