• (Nielen) PRE PREDŠKOLÁKOV

     • ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ A PRIPRAVENOSŤ DIEŤAŤA NA ŠKOLU

      Školská zrelosť je dosiahnutie takého stupňa vývinu dieťaťa (telesného, rozumového, emocionálneho a sociálneho), ktoré zabezpečí úspešne zvládať nároky školy. Zrelosť centrálnej nervovej sústavy (CNS) dieťaťa musí byť odolná voči záťaži, schopná koncentrácie a emocionálnej stability. Vyšetrenie školskej zrelosti predškoláka je veľmi dôležité.

      BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

       

      - samostatne sa obliecť a obuť,
      - zapínať gombíky a zaviazať šnúrky,
      - samostatne sa najesť a obslúžiť na WC,
      - správne vyslovovať všetky hlásky,
      - vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách,
      - kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené, uspokojivo obkresliť podľa predlohy rôzne útvary (štvorec, kruh, srdce atď.), uspokojivo obkresliť rôzne znaky podľa predlohy (body na hracích kockách, štvorlístok atď.),
      - nakresliť postavu so základnými znakmi (musí mať hlavu, trup, končatiny),
      - vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
      - poznať a rozlíšiť základné farby,
      - spočítať predmety do 5,
      - rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu, schopnosť reprodukčnej schopnosti (zopakuje vetu, čísla),
      - naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku,
      - vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
      - orientovať sa v priestore, vie, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo,
      - schopnosť sústrediť
      - orientačné a rozlišovacie schopnosti:
      orientácia v sociálnom prostredí (pozná svoje meno, adresu, vek);
      orientácia v prírode (pozná niektoré zvieratá);
      orientácia v priestore;
      orientácia v čase; orientácia v prvej desiatke čísel (vie, koľko prstov má na ruke).

       

      AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:

       

      - vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút,
      - začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha,
      - na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká),
      - väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý,
      - nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti,
      - v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky ako napríklad cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie,
      - nezajakáva sa pri reči,
      - nepomočuje sa.

       

      Treba sa zamerať na: celkový zdravotný  a psychický stav, vyspelosť reči (poruchy vývinu reči, slabozrakosť, poruchy sluchu, nízky vzrast, vrodené vývinové chyby, predčasne narodené deti), pozornosť a hyperaktivitu, adaptáciu na nové prostredie a cudzích ľudí, citovú pripútanosť (zväčša k matke), (ne)samostatnosť, hravosť, dátum narodenia (jún, júl, august), rozumové schopnosti , nevyhranená lateralita (pravo-ľavorukosť).

       

      NEZRELÝ PRVÁK

       

      Prejavy: oneskorený vývin reči, citová labilita, hravosť, nadmerná pohyblivosť, rýchla únava pozornosti, zábudlivosť, neschopnosť vyčleniť zo získaných informácií podstatné, znížená práceschopnosť, častá chorobnosť, nepozornosť, vyrušovanie, neschopnosť dokončiť prácu, odmietanie písať domáce úlohy, zvýšená únava, strach zo školy, priveľa námahy na učenie, ťažkosti v prispôsobení sa kolektívu atď. indikujú na neschopnosť zvládať požiadavky školy.

       

      UKAZOVATELE ZRELOSTI DETSKÉHO ORGANIZMU

       

      - pomer výšky a hmotnosti – závažné sú len extrémy, t.j. veľmi malé a slabé deti môžu mať následkom telesnej stavby problémy,
      -  „filipínska miera“: dieťa si dočiahne pravou rukou ponad hlavu na ľavý ušný lalôčik,
      - premena postavy, stráca sa detská tuková vrstva na úkor svalov, menia sa telesné proporcie – postava sa predlžuje, predlžujú sa končatiny, zužuje sa trup, zmenšuje sa veľkosť hlavy v pomere k telu,
      - začína sa výmena mliečnych zubov za trvalé,
      - koordinácia pohybov, lepšie šetrenie silami, schopnosť vykonávať drobnejšie a presnejšie pohyby,
      - realistickejšie chápanie sveta,
      - menšia závislosť na okamžitých potrebách,
      - rozlišovanie častí a detailov – v akustickej a vo vizuálnej sfére,
      - kontrola impulzov a citov, schopnosť odložiť svoje plány,
      - väčšia vytrvalosť, dlhšia pozornosť.

      V prípade, že dieťa tieto požiadavky nespĺňa, je vhodné zvažovať odklad povinnej školskej dochádzky.

     • Správny úchop

     • Správne držanie ceruzky je dôležité pre neskoršie plynulé písanie. Pri správnom úchope sa malíček ľahko dotýka papiera, ceruzku dieťa drží tromi prstami – ukazovák vedie pohyb ceruzky dolu, prostredník nahor a palec vedie pohyb ceruzky dopredu.

      Ceruzka je voľne položená na kožnej riase medzi palcom a ukazovákom.

      Medzi hrotom ceruzky a prstom by mali byť asi 2 cm. Ak dieťa drží ceruzku príliš nízko, je obmedzený pohyb prstov, ak ju drží vysoko, ceruzka sa veľmi ťažko ovláda.

      (Problém s výškou úchopu môžeme vyriešiť jednoducho- na ceruzku navlečieme tenkú gumičku).


       Ako by dieťa nemalo držať ceruzku

       

      Držanie ceruzky príliš nízko

      Držanie ceruzky štyrmi prstami

      Cigaretový úchop

      Klarinetový úchop

      Držanie ceruzky príliš vysoko

      Držanie ceruzky s príliš veľkým tlakom

      Úchop s palcom cez ceruzku

      Úchop s vysoko položeným ukazováčikom

     • MÁ VAŠE DIEŤA PROBLÉM S VÝSLOVNOSŤOU?

     • Dieťa do troch rokov by malo vedieť správne vyslovovať hlásky n, m, p, h, t,
      k na začiatku, v strede aj na konci slova.
      Medzi tretím a štvrtým rokom by malo mať osvojenú správnu výslovnosť hlások f, v,
      g, b, j, d vo všetkých postaveniach v slove.
      Dieťa medzi štvrtým až piatym rokom života by malo správne vyslovovať aj všetky
      ostatné hlásky všade v slove.
      Medzi najťažšie hlásky slovenského jazyka patria l a r, ale aj tzv. sykavky s, z, c, dz,
      š, ž, č, dž. Dieťa si počas vývinu uľahčuje výslovnosť aj tým, že vynecháva hláskya slabiky alebo zamieňa niektoré hlásky za
      iné – ľahšie. Tieto chyby sú do istého
      veku prijateľné.

      Ako predchádzať nesprávnej výslovnosti a ďalším zlozvykom?

      1. Cumeľ, fľaška
      Logopéd sa vás pri prvej návšteve s dieťaťom môže spýtať, či ešte stále používa
      cumeľ. Jeho dlhodobé používanie totiž môže spôsobiť poškodenie výslovnosti
      sykaviek.
       
      2. Šušlanie a maznanie
      Nešušlite. Ste pre dieťa rečový vzor, ktorý napodobňuje. Nešušlite a
      neprihovárajte sa maznavou rečou ani dieťaťu, ktoré ešte nerozpráva. Práve teraz
      totiž „nasáva“ reč a utvára si pasívnu slovnú zásobu. To isté platí aj pri používaní
      nevhodných slov, ktoré si neprajete, aby vaše dieťa používalo.
       
      3. Rozprávať, rozprávať, rozprávať
      Aj zdanlivo nepodstatné veci u detí môžu spustiť reč a dostať ju na výbornú úroveň.
       
      4. Obrázky, knižky, rozprávky, básničky, riekanky, pesničky, divadlo...
      Pre malé deti sú veľmi dôležité obrázkové knižky. Obrázky deťom ukazujeme,
      popisujeme čo je na nich a neskôr si úlohy s deťmi vymeníme. Je dobré, aby dieťa so
      zvieratkami, ktoré sú na obrázku najskôr prišlo do kontaktu, lebo z obrázkov bez
      skúsenosti môže mať skreslené predstavy. (Napríklad koňa si bude predstavovať
      takého veľkého ako psa alebo žirafu ozrutnú ako panelák.) Okrem obrázkových
      knižiek sú dôležité aj rozprávky, básničky, riekanky a pesničky. V materskej škole
      sa ich učíme nielen preto, aby sme mohli urobiť pekný program na Deň matiek, ale
      hlavne, že deti pri nich vnímajú melódiu, rytmus, rým, posilňujú si pamäť, rozvíjajú
      slovnú zásobu a mnoho ďalšieho. Ak má vaše dieťa súrodenca, skúste si niekedy s
      nimi zahrať divadlo. Ak si sami zhotovíte aj bábky a kulisy, budete u detí rozvíjať
      množstvo dôležitých kompetencií.


      Z praxe:
      Niektoré deti majú problém počúvať s porozumením aj krátku rozprávku. Preto je
      dôležité čítať príbehy pred spaním alebo skúsiť prerušované čítanie. Počas
      rozprávky dávate deťom kontrolné otázky, či pochopili príbeh, môžete s dieťaťom
      vymýšľať alternatívne dejové línie a konce rozprávky, rozprávať sa o vlastnostiach
      hlavných hrdinov, o ich motívoch a podobne.
       
      5. Kreslenie
      Špecifickým spôsobom dorozumievania nie je len reč, ale i čítanie a písanie.
      Predškolák zväčša ešte nevie písať, tak kreslí. Detská kresba sa často používa aj
      ako diagnostický prostriedok, pretože nám veľa povie o kognitívnych, emocionálnych
      postojoch dieťaťa, aj o rodinnej situácií. Dobrá technická úroveň kreslenia je tiež
      predpokladom pre neskoršie písanie.
      Keby išlo do 1.triedy základnej školy dieťa, ktoré základnú kresbu ešte nemá
      zvládnutú, je to akoby sme chceli, aby nám dieťa zaspievalo pesničku, pričom sa
      ešte nenaučilo rozprávať.
       
      6. Pohyb
      Najlepšie, čo pre dieťa môžeme spraviť je, že mu zabezpečíme dostatok pohybu.
      Ako súvisí pohyb s rečou? Viete, kedy deti najviac rozprávajú? Pri hrách, kde sa
      môžu aj pohybovať a manipulovať s predmetmi.
      Ideálne je, keď dieťa môže čo najviac chodiť (5-ročné dieťa by malo prejsť za deň 5
      km), skákať, liezť, trénovať si rovnováhu, rotovať okolo vlastnej osi a podobne.
      Vynikajúci je napríklad futbal, skákanie „gumy“, loptové hry.
      Aby sa mozog predškoláka primerane rozvíjal, mal by zapájať pri
      činnostiach všetky zmysly. Dieťa nám môže pomôcť piecť koláče, umývať auto,
      leštiť topánky, upratovať izbu, kŕmiť domáce zvieratá a tak ďalej. Takéto činnosti
      aktivizujú mozog predškoláka omnoho viac ako „príprava“ na základnú školu, ktorú
      nevykonáva dobrovoľne.