• ​​​​​​                        

     

    Charakteristika materskej školy

     
    Naša štvortriedna materská škola (MŠ) sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Staré mesto a je súčasťou  budovy Základnej školy Milana Rastislava Štefánika, Grösslingová 48. Poskytujeme celodennú a poldennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
     
     
    Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7.00 do 17.00.

     

       Zadelenie detí do tried: 

       KAČIČKY:       3 - 4  ročné deti

       MYŠKY:           4 - 5  ročné deti

       MOTÝLIKY:     5 - 6  ročné deti

       SOVY:             5 - 6  ročné deti

    DENNÝ PORIADOK

            ČAS

                                   ČINNOSTI  

     

    07:00 – 08:00

    OTVORENIE MŠ, SCHÁDZANIE DETÍ,

    HRY A ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ

    (spontánne alebo učiteľkou navodzované hry)

    08:00- O8:15

    RANNÝ  KRUH                                                                             spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít;

    08:15- 08:30

    ZDRAVOTNÉ CVIČENIE

    08:30 - 09:00

    ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE  ŽIVOTOSPRÁVU                  OSOBNÁ HYGIENA,DESIATA

     

    09:00 – 09:30

    VZDELÁVACIE AKTIVITY

    (individuálne,skupinové,frontálne činnosti a aktivity detí vzťahujúce sa na  sprostredkovanie  plánovaných vzdelávacích obsahov jednotlivých vzdelávacích oblastí)

    09:30-09:45

     

    ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU           OSOBNÁ HYGIENA, PRÍPRAVA  NA POBYT VONKU

     

    9:45 – 11:30

    POBYT VONKU

    (pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí, vychádzka mimo areálu materskej školy s edukačným zameraním; v zimných mesiacoch a v prípade veľmi chladného počasia, či dažďa individuálna práca s deťmi a hry v triede)

    11:30- 12:00

    ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU     OSOBNÁ HYGIENA, OBED

     

    12:00  – 14:15

    ČINNOSTI  ZABEZPEČUJÚCE -                 ŽIVOTOSPRÁVU                  OSOBNÁ HYGIENA,  ODPOČINOK

    (s rešpektovaním vekových osobitostí detí, čítanie  rozprávok,   počúvanie relaxačnej hudby a uspávaniek, predškolská príprava  realizovaná  individuálne, skupinovo)

    14:15 – 15:00

    ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU        OSOBNÁ HYGIENA, OLOVRANT

     

    15:00– 17:00

    HRY A HROVÉ ČINNOSTI

    (spontánne alebo učiteľkou priamo i nepriamo usmernené hry)

    VZDELÁVACIE AKTIVITY KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

    17:00

    KONIEC PREVÁDZKY

    Tento univerzálny denný poriadok učiteľky čiastočne prispôsobujú vekovej skupine detí.. Je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí.

                                                                Popis priestorov materskej školy

       

     

     

     
    Na prvom poschodí, v budove B, nájdete triedu myšiek, motýlikov, sovičiek a zástupkyňu riaditeľky. V budove A sa nachádza kancelária pani riaditeľky.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Na prízemí, v budove A, s vchodom z hlavnej cesty, je umiestnená trieda kačičiek.              V areáloch vyhradených pre MŠ sú dve samostatné jedálne,  umyvárne a spálne prispôsobené potrebám detí predškolského veku. Súčasťou MŠ je školský dvor a dvorček.
    •  
    •  
      
      
     Aktivity v materskej škole

      

      

      

     Poslaním predškolského zariadenia je priebežné doplňovanie rodinnej výchovy o výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj, s prihliadnutím na individuálne a vekové osobitosti. Predškolskú výchovu a vzdelávanie realizujeme podľa školského vzdelávacieho programu Grösslingáčik,  v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom. 

      

      

      

      

      

      

     Zameranie školy je rozdelené do následovných oblastí:

      

      

      

      

      

      

     1. príprava dieťaťa na vstup do základnej školy

      

      

      

      

      

      

     2. v zdravom tele zdravý duch

      

      

      

      

      

      

     3. počítač náš kamarát

      

      

      

      

      

      

     Edukačný proces prebieha s využitím najnovších elektronických učebných pomôcok a výučbových softvérov (interaktívna tabuľa, elektronický mikroskop Easi-Scope,digitálny fotoaparát a digitálna kamera Tuff-cam, Bee-Bot, Qobo, softvér  z dielne IBM KidSmart  Early  Learnin). Podľa záujmu detí a rodičov realizujeme  každoročne kurz korčuľovania a plávania. Ponúkame tanečný krúžok, kreatívne dielne, Fit Kids so športovým zameraním a krúžok anglického jazyka v spolupráci s Helen Doron. Kooperujeme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva (CPPP). Ponúkame logopedickú starostlivosť a množstvo zaujímavých aktivít, o ktorých Vás budeme priebežne informovať.

    •  
    •  
    •