• ​​​​​​​        

     • Charakteristika materskej školy

       
      Naša štvortriedna materská škola (MŠ) sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Staré mesto a je súčasťou  budovy Základnej školy Milana Rastislava Štefánika, Grösslingová 48. Poskytujeme celodennú a poldennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
      Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7.00 do 17.00.
       

         Zadelenie detí do tried: 

         KAČIČKY:       3 - 4  ročné deti

         MYŠKY:           3 - 4  ročné deti

         MOTÝLIKY:     4 - 6  ročné deti

         SOVY:             5 - 6  ročné deti

       

        USPORIADANIE DENNÝCH ČINNOSTÍ - DENNÝ PORIADOK

       

       

      ČAS

       

       

                                              ČINNOSTI

       

      07:00 – 08:00

       

      Príchod detí do materskej školy (priebežne)

       

      Hry a činnosti podľa výberu detí  (spontánne alebo učiteľkou motivované hry)

      Ranný kruh

       

       

      08:15

       

      Zdravotné cvičenie

       

       

      08:30 - 08:50

       

      Činnosti zabezpečujúce  životosprávu

      (osobná hygiena,)

       

       

       

      Desiata

       

       

      09:00 – 09:30

       

      Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

      (individuálne,skupinové,frontálne činnosti a aktivity detí vzťahujúce sa 

      na sprostredkovanie plánovaných vzdelávacích obsahov jednotlivých   

      vzdelávacích oblastí)

       

       

      09:35-10:00

       

       Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

       Príprava na pobyt vonku

       

       

        10:00 – 11:15

       

      Pobyt vonku

      (pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí, vychádzka mimo areálu materskej školy

      s edukačným zameraním; v zimných mesiacoch a v prípade veľmi chladného počasia, 

      alebo dažďa, individuálna práca s deťmi a hry v triede)

       

       

      11:15 – 11:30

       

       

      Činnosti zabezpečujúce životosprávu

      (osobná hygiena)

       

       

      11:30

       

       

      Obed

       

      12:00 – 12:15

       

       

      Činnosti zabezpečujúce životosprávu

      (osobná hygiena)

       

       

      12:15 – 14:15

       

      Popoludňajší odpočinok

      (literárne, hudobné chvíľky, rozhovory, čítanie rozprávok, uspávanky, predškolská

      príprava realizovaná individuálne, skupinovo)

       

       

      14:15 – 14:30

       

       

      Činnosti zabezpečujúce životosprávu

      (osobná hygiena)

       

       

      14:30

       

      Olovrant

       

       

      14:50 – 16:00

       

      Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

      (individuálne, skupinové, frontálne činnosti a activity detí vzťahujúce sa na

      sprostredkovanie  plánovaných  vzdelávacích  obsahov  jednotlivých vzdelávacích  oblastí)

      Hry a hrové činnosti

      (spontánne alebo učiteľkou navodzované hry)

      Krúžky

       

       

      15:00 – 17:00

       

       

      Odchod detí z materskej školy

      Ukončenie prevádzky

       

       

      Tento univerzálny denný poriadok si učiteľky čiastočne prispôsobujú podľa vekových kategórií, potireb a záujmov detí.

             

                  

       

      Popis priestorov materskej školy

      Na prvom poschodí, v budove B, nájdete triedu myšiek, motýlikov, sovičiek a zástupkyňu riaditeľky. V budove A sa nachádza kancelária pani riaditeľky.
      Na prízemí, v budove A, s vchodom z hlavnej cesty, je umiestnená trieda kačičiek. V areáloch vyhradených pre MŠ sú dve samostatné jedálne,  umyvárne a spálne prispôsobené potrebám detí predškolského veku. Súčasťou MŠ je školský dvor a dvorček.
     •  
       
     •  
       
      Aktivity v materskej škole

       

      Poslaním predškolského zariadenia je priebežné doplňovanie rodinnej výchovy o výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj, s prihliadnutím na individuálne a vekové osobitosti. Predškolskú výchovu a vzdelávanie realizujeme podľa školského vzdelávacieho programu Grösslingáčik,  v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom. 

      Zameranie školy je rozdelené do následovných oblastí:

      1. príprava dieťaťa na vstup do základnej školy

      2. v zdravom tele zdravý duch

      3. počítač náš kamarát

      Edukačný proces prebieha s využitím najnovších elektronických učebných pomôcok a výučbových softvérov (interaktívna tabuľa, elektronický mikroskop Easi-Scope,digitálny fotoaparát a digitálna kamera Tuff-cam, Bee-Bot, Qobo, softvér  z dielne IBM KidSmart  Early  Learnin). Podľa záujmu detí a rodičov realizujeme  každoročne kurz korčuľovania a plávania. Ponúkame tanečný krúžok, kreatívne dielne, Fit Kids so športovým zameraním a krúžok anglického jazyka v spolupráci s Helen Doron. Kooperujeme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva (CPPP). Ponúkame logopedickú starostlivosť a množstvo zaujímavých aktivít, o ktorých Vás budeme priebežne informovať.