• Informačná povinnosť

    podľa článku 13. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 60 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


    Prevádzkovateľ: Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48

    IČO: 31810993

    Kontakt na prevádzkovateľa : +421 2 5292 3482, riaditelka@zsgrosslingova.sk

    Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: gdpr@safetywork.sk

    Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48,  zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi.

    Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48 bude spracúvať osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané. Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48 vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani nebude tieto predpisy obchádzať. Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48 po splnení účelu spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.

    Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48 prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

    Právne predpisy a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali.

    Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48 spracúva osobné údaje predovšetkým v súvislosti s účelom:

    a) plnením zákonných povinností podľa osobitných predpisov,
    b) plnením zmlúv alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby,
    c) plnením úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy,
    d) účelmi oprávnených záujmov mestskej časti alebo tretej strany v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, v súvislosti s monitorovaním priestorov budov a evidovania vstupov do priestorov mestskej časti za účelom bezpečnosti, ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality, ako oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý však nesúvisí a nie je vykonávaný v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy,
    e) súhlasom dotknutej osoby.

     

    Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii účtovných a daňových dokladov:

    V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri spracovaní účtovných dokladov a agendy spojenej s jej spracovaním

    Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – klienti, zamestnanci

    Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby

    Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

    Kategórie príjemcov: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

    Sprostredkovateľ : nie sú

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

    účtovné doklady

    10 rokov

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

     

    Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii došlej a odoslanej pošty a v správe registratúry:

    V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii došlej a odoslanej posty a úkony spojené so správou registratúry

    Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – adresáti, zamestnanci

    Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa, názov organizácie, pracovné zaradenie, e-mailová adresa, predmet a obsah pošty

    Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o e-Governmente) a Zákon 596/2003 Z.z. o o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní

    Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

    Sprostredkovateľ : nie sú

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

    Bežná korešpondencia

    3 roky

    Registratúrny denník

    10 rokov

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

     

    Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii prianí a sťažností:

    V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.z., vybavovanie prianí

    Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – sťažovateľ, fyzické osoby – zástupca sťažovateľa, iné fyzické osoby – ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností

    Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko a adresa trvalého a prechodného pobytu sťažovateľa, adresa sťažovateľa na doručovanie v elektronickej forme, telefónne číslo, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti

    Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákona č. 9/2010 Z.z o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.z., vybavovanie prianí

    Kategórie príjemcov: Sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka, orgány verejnej správy a iné osoby v rámci poskytovania súčinnosti podľa príslušných právnych predpisov, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

    Sprostredkovateľ :nie sú

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

    Sťažnosti a priania

    10 rokov

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

     

    Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii žiakov:

    V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii žiakov

    Okruh dotknutých osôb: Žiaci, Zákonní zástupcovia žiakov 

    Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, národnosť, údaje o fyzickom a duševnom zdraví, údaje o mentálnej úrovni vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky, údaje o zákonnom zástupcovi (meno, priezvisko, titul, bydlisko, adresa zamestnávateľa, telefón), rok školskej dochádzky, fotografia

    Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 184/2009 Z. z.Z o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 317/2009Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Kategórie príjemcov: Zriaďovateľ - Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 345/2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dátové centrum rezortu školstva – Rezortný informačný systém, NÚCEM, Štátna školská inšpekcia - Príslušné zákony (Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, e)Zákon č. 184/2009 Z. z.Z o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 317/2009Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

    Sprostredkovateľ : nie sú

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

    Triedna kniha

    10 rokov

    Triedna výkaz

    60 rokov od narodenia žiaka

    Protokol o komisionálnych skúškach

    20 rokov

    Rozvrh hodín

    5 rokov

    Učebné plány, učebné osnovy

    10 rokov

    Neprevzaté vysvedčenia

    5 rokov

    Písomné práce žiakov

    do konca príslušného šk. roka

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

     

    Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii detí(v prípade MŠ):

    V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii detí

    Okruh dotknutých osôb: Deti, Zákonní zástupcovia detí

    Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, informácie o zákonnom zástupcovi ( titul, meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, email)

    Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 184/2009 Z. z.Z o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 317/2009Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Kategórie príjemcov: Zriaďovateľ - Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 345/2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dátové centrum rezortu školstva – Rezortný informačný systém, NÚCEM, Štátna školská inšpekcia - Príslušné zákony (Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, e)Zákon č. 184/2009 Z. z.Z o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 317/2009Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

    Sprostredkovateľ : ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7 811 03 Bratislava, IČO: 31361161

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

    evidencií detí

    10 rokov

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

     

    Účel spracúvania osobných údajov v Školská jedáleň:

    V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii stravníkov

    Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – stravníci

    Zoznam osobných údajov: titul: titul, meno a priezvisko, trieda, číslo účtu platiteľa stravného, všeobecne použiteľný identifikátor – rodné číslo

    Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 330/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o zariadení školského stravovania, Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zmluvný vzťah s dotknutou osobou

    Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

    Sprostredkovateľ : nie sú

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

    evidencia stravníkov

    5 rokov

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

     

    Účel spracúvania osobných údajov – Fotografie a video:

    V rámci činnosti dochádza ku zverejňovaniu fotografií a videí na webovom stránke školy, na sociálnych sieťach, na nástenných tabuliach v priestoroch školy a v školskom časopise za účelom propagácie a prezentácie školy

    Okruh dotknutých osôb: zamestnanci, žiaci a rodinní príslušníci a účastníci akcií 

    Zoznam osobných údajov: titul, meno a priezvisko, fotografia

    Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

    Kategórie príjemcov subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

    Sprostredkovateľ : nie sú

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

    fotografie

    po dobu trvania školskej dochádzky, po dobu trvania pracovného pomeru

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

    Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

     

    Účel spracúvania osobných údajov v evidencii uchádzačov o zamestnanie:

    V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii uchádzačov o zamestnanie

    Okruh dotknutých osôb: Fyzické osoby – uchádzači o zamestnanie

    Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o zamestnanie

    Právny základ spracúvania osobných údajov: Súhlas dotknutej osoby

    Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

    Sprostredkovateľ : nie sú

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

    evidencia uchádzačov o zamestnanie

    1 rok a potom archív

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

    Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

     

    Účel spracúvania osobných údajov v Zmluvy:

    V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

    Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – zmluvná strana

    Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, číslo účtu fyzickej osoby, názov banky, číslo občianskeho preukazu, údaje týkajúce sa predmetu zmluvy

    Právny základ spracúvania osobných údajov: § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

    Sprostredkovateľ : nie sú

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

    zmluvy

    10 rokov

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

     

    Účel spracúvania osobných údajov v Knihe návštev:

    V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri identifikácii fyzickej osoby pri jednorazovom vstupe, evidencia pohybu osôb a ochrana majetku a osôb

    Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – návšteva

    Zoznam osobných údajov: titul, meno a priezvisko, čas príchodu a odchodu

    Právny základ spracúvania osobných údajov: oprávnený záujem prevádzkovateľa

    Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

    Sprostredkovateľ : nie sú

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

    kniha návštev

    1 rok

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

     

    Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii čitateľov knižnice:

    V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii čitateľov knižnice

    Okruh dotknutých osôb: čitatelia

    Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, email, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieťaťa

    Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

    Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

    Sprostredkovateľ : nie sú

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

    osobné údaje čitateľov

    5 rokov

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

     

    Účel spracúvania osobných údajov - Infozákon:

    V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii fyzických osôb, ktoré požiadali sprístupnenie informácií

    Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby, ktoré požiadali o sprístupnenie

    Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail, podľa § 20 zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

    Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

    Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

    Sprostredkovateľ : nie sú

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

    žiadosti

    5 rokov

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

     

    Účel spracúvania osobných údajov – Všeobecná agenda:

    V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri elektronickej komunikácii občanov s orgánmi verejnej moci

    Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby - občania

    Zoznam osobných údajov: všeobecne použiteľný identifikátor – rodné číslo, titul, meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail, číslo OP, dátum narodenia zaručený elektronický podpis

    Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o e-Govermente )

    Kategórie príjemcov: Ústredný portál verejnej správy, ministerstvá a orgány štátnej správy, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy).

    Sprostredkovateľ : nie sú

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov: podľa registratúrneho plánu

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

    z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

     

    Účel spracúvania osobných údajov v oznamovaní protispoločenskej činnosti:

    V rámci činnosti dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vedenia agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri prešetrovaní podnetov podaných k prešetreniu protispoločenskej činnosti.

    Okruh dotknutých osôb:  fyzické osoby, ktoré podali oznámenie

    Zoznam osobných údajov: titul, meno a priezvisko, adresa pobyt u osoby, ktorá podala podnet, dátum doručenia podnetu, predmet podnetu, výsledok preverenia podnetu, dátum skončenia preverenia podnetu

    Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 54/20019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

    Sprostredkovateľ : nie sú

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

    podnety

    3 roky

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

     

    Účel spracúvania osobných údajov v Personálna a mzdová agenda:

    V rámci činnosti dochádza k plneniu povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov, vedenie personálnej a mzdovej agendy

    Okruh dotknutých osôb: uchádzači o zamestnanie, zamestnanci prevádzkovateľa, rodinní príslušníci zamestnancov, bývalí zamestnanci

    Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, pohlavie, bankový účet fyzickej osoby, rodinný stav, vzdelanie, prax, číslo občianskeho preukazu, podpis, základná mzda, osobné ohodnotenie, pracovné a funkčné zaradenie, deň začiatku pracovnej činnosti, platové zaradenie, miesto výkonu práce, mailová adresa, telefónne číslo, údaje pre štatistiku, názov zdravotnej poisťovne, údaje zo zmluvy doplnkovej dôchodkovej sporiteľne, údaje sporiteľ SDS, údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, stupeň invalidity, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, ročný úhrn vyplateného dôchodku, spôsobilosť na právne úkony, údaje z dokladu o bezúhonnosti, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, meno, priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, navštevovaná škola rodinných príslušníkov, lekárske prehliadky, fotokópie úradných dokumentov

    Právny základ spracúvania osobných údajov: zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, v znení neskorších predpisov, zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, v znení neskorších predpisov,zákona č. 5/2003 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (§ 17), zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších zákonov, zákon o verejnom obstarávaní, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zákona, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (napr. §60, 141), zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (napr. 54a), zákona č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (napr. §32, 36,37,38, 39), zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (napr. §13, 24), zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri do časnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších zákonov (napr. § 28a), zákon o premávke na cestných komunikáciách, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 561/2006

    Kategórie príjemcov: Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Doplnkové dôchodkové sporiteľne, Dôchodkové správcovské spoločnosti, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Zástupcovia zamestnancov, Exekútor, Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce) iný oprávnený subjekt, súd, orgány činné v trestnom konaní

    Sprostredkovateľ : nie sú

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

    Personálna a mzdová agenda

    Najviac 70 rokov

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

     

    Účel spracúvania osobných údajov v BOZP, PZS, PO, CO:

    V rámci činnosti dochádza k plneniu povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby, požiarnej a civilnej ochrany

    Okruh dotknutých osôb:  zamestnanci, žiaci, technik BOZP, PO, CO

    Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, kontaktné údaje o zamestnancovi a žiakovi

    Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, zákon č. 42/1994  o civilnej ochrane obyvateľstva

    Kategórie príjemcov: súd, orgány činné v trestnom konaní, Inšpektoráty práce, Sociálna poisťovňa, Štátny požiarny dozor, MV SR

    Sprostredkovateľ : nie sú

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

    Evidencia úrazov

    5 rokov

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

     

    Účel spracúvania osobných údajov – Webová stránka:

    V rámci činnosti dochádza k správe webového sídla.

    Okruh dotknutých osôb: osoby, ktorých údaje sa nachádzajú na webovej stránke

    Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fotografia, video

    Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

    Kategórie príjemcov: súdy, orgány činné v trestnom konaní

    Sprostredkovateľ : nie sú

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov: podľa registratúrneho plánu

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

    z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

     

    Účel spracúvania osobných údajov v ŠKD:

    V rámci činnosti dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vedenia agendy potrebnej k evidencii detí, ktoré navštevujú školský klub.

    Okruh dotknutých osôb:  fyzické osoby, ktoré navštevujú školský klub, zákonní zástupcovia detí navštevujúcich školský klub

    Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefonický alebo emailový kontakt na zákonných zástupcov

    Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) a c). NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

    Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

    Sprostredkovateľ : nie sú

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

    ŠKD

    5 roky

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

     

    Účel spracúvania osobných údajov v Kamerový systém:

    V rámci činnosti dochádza k zaisteniu ochrany zdravia žiakov a zamestnancov a ochrany majetku prevádzkovateľa.  

    Okruh dotknutých osôb:  dotknutá osoba na kamerovom zázname

    Zoznam osobných údajov: audio-vizuálny záznam z kamier

    Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f). NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

    Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

    Sprostredkovateľ : nie sú

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

    Kamerový záznam

    7 dní

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

     

    Účel spracúvania osobných údajov v Ochrana osobných údajov:

    V rámci činnosti dochádza k agende Zodpovednej osoby (DPO)

    Okruh dotknutých osôb:  dotknutá osoba

    Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, bydlisko, telefonický alebo emailový kontakt

    Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c). NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

    Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

    Sprostredkovateľ : nie sú

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

    Agenda ochrany osobných údajov

    1 rok

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

     

    Práva dotknutej osoby:

    • žiadateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,

    • žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

    Právo na prístup

    Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

    Právo na opravu

    Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

    Právo na výmaz (na zabudnutie)

    Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

    Právo na obmedzenie spracúvania

    za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

    Právo na prenosnosť údajov

    Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

    Právo namietať

    Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

    Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

    Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nezákonne alebo bez právneho základu, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.