• Dôležité informácie o materskej škole v šk. roku 2023/2024

    • INFORMÁCIE O MATERSKEJ ŠKOLE V ŠK. ROKU 2023/2024

      

     Prevádzka MŠ v šk. roku 2023/2024 začína v pondelok 4.9.2023 od 7,00 h do 17,00 hod.

     KONTAKTY:

     Riaditeľka školy: Mgr. Mária Hronská, e-mail: riaditelka@zsgrosslingova.sk

     Zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu: Michaela Vrabková, tel: 02/ 5292 3750 

     e-mail: michaela.vrabkova@zsgrosslingova.sk, alebo zsgrosba.ms@gmail.com

      

     Školská jedáleň- vedúca ŠJ: Ing. Eva Ťažká,

     Telefón do ŠJ: 02/ 5296 8417, e- mail: zsgrosba.sj@gmail.com

      

     Informácie o MŠ na webstránke nájdete na: 

     Materská škola v ZŠ: https://zsgrosslingova.edupage.org/news/?gtnid=3200#news-3200

     Novinky a aktuálne informácie: https://www.zsgrosslingova.sk/a/novinky-a-aktualne-informacie-v-skroku-20232024

      

     Konzultačné hodiny s učiteľkami dieťaťa alebo zástupkyňou riaditeľky školy pre MŠ sa uskutočňujú po vzájomnej dohode, v čase medzi 12:00-12.30 hod.

      

     TRIEDY MŠ:

     1.trieda - KAČIČKY: – samostatná trieda, nachádza sa v priestoroch dolnej MŠ, vo vedľajšej budove ZŠ s vlastným vchodom od ulice, tel. číslo do tr. - KAČIČKY: 0917934710

     Triedna učiteľka trieda KAČIČKY: Magdoliničová Beáta, e- mail: beata.magdolinicova@zsgrosslingova.sk

     Eliašová Dominika Mgr. DiS, e- mail: deliasova215@gmail.com         

      

     Triedy MYŠKY, MOTÝLE, SOVY  sa nachádzajú hore, na 1. poschodí v budove školy vpravo, tel. č. do MŠ: +421 2 5292 3750

     2. trieda - MYŠKY:

     Triedna učiteľka trieda MYŠKY: Kissová Paula, e- mail: pkissov19@gmail.com    

     Straňanková Zuzana Mgr. e-mail: zuzana.valuchova@zsgrosslingova.sk

     3. trieda - MOTÝLIKY:

     Triedna učiteľka: Pjataková Daniela, e-mail: dpjatakova214@gmail.com

     Vrabková Michaela, e- mail: michaela.vrabkova@zsgrosslingova.sk

     4. trieda - SOVY:

     Triedna učiteľka: Kissová Alexandra, e-mail : sasakiss11@gmail.com

     Mgr. Reháková Martina, e-mail: mrehakovam@gmail.com

      

     INFORMÁCIE O PREVÁDZKE A VNÚTORNOM REŽIME MŠ

      

     1. PRÍCHOD detí do MŠ je do 8:00 hod, aby sa neskorými príchodmi nerušil režim MŠ!

     2. Deti sa zo STRAVY odhlasujú TELEFONICKY na 02/ 5296 8417, alebo e- mailom u VEDÚCEJ ŠJ: zsgrosba.sj@gmail.com do 14:00 h predchádzajúceho dňa , na nasledujúci deň neprítomnosti dieťaťa.

     V prípade náhleho ochorenia dieťaťa v noci alebo cez víkend, je možné stravu odhlásiť na čísle 0917897357 ráno do 7:30 hod.

      

     3. Dochádzka do MŠ je POVINNÁ pre deti, ktoré budú PREDŠKOLÁCI, t. j. v tomto školskom roku 2023/2024, si budú plniť POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

     / predškolákom je len dieťa, ktoré dovŕši vek 5 rokov do 31.8.2023 alebo pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní- to znamená, že má odloženú školskú dochádzku/

     - rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním (PPV) na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. (tlačivo na ospravedlnenie predškoláka bude dostupné v tlačenej podobe v chodbe MŠ alebo na webstránke MŠ)

     - pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní  z dôvodu ochorenia musí rodič dieťaťa s PPV predložiť „Potvrdenie od lekára“. Potvrdenie od lekára môže byť zaslané MŠ alebo rodičovi aj e-mailom; alebo môže lekár o ňom MŠ informovať telefonicky!

     4. Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.

     5. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá každý rodič pri návrate dieťaťa do MŠ v prípade, že neprítomnosť dieťaťa v MŠ trvala od 3 do 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, ktoré si nevyžadovalo osobné vyšetrenie u všeobecného lekára pre deti a dorast. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti môže v takomto prípade vystaviť rodič bez obmedzenia, aj opakovane viackrát počas školského roka.

     6. Každý rodič je povinný telefonicky, osobne, alebo e-mailom informovať triednu učiteľku svojho dieťaťa o dôvode neprítomnosti dieťaťa v MŠ, v prípade, že má dieťa INFEKČNÉ OCHORENIE je rodič POVINNÝ MATERSKÚ ŠKOLU INFORMOVAŤ BEZODKLADNE

     7. MŠ povinne vykonáva RANNÝ FILTER podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Ak dieťa vykazuje príznaky ochorenia, učiteľka ho neprevezme!

     - Ak dieťa prejavuje príznaky akéhokoľvek ochorenia v priebehu dňa v MŠ, učiteľka telefonicky kontaktuje rodičov a rodič je povinný v čo najkratšom možnom čase dieťa z MŠ vyzdvihnúť

      

     POPLATKY:

     STRAVA: Číslo účtu ŠJ : IBAN SK20 0200 0000 3500 2333 8012

      

     Stravná jednotka pre MŠ:  2,30 € / na deň + 12,-EUR PAUŠÁL(réžia)

     - trvalý príkaz mesačne: 50,60 stravná jednotka + 12,- EUR paušál (réžia)

     Deti, ktoré majú nárok na štátnu dotáciu t.j. deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ- PREDŠKOLÁCI a deti v hmotnej núdzi platia : 0,90 € / za jednu stravnú jednotku + 12 eur paušál(réžia)

     Príspevok na  réžiu(paušál) uhrádza zákonný zástupca aj za stravníkov s diabetes, celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne v súlade s Vyhláškou MZ SR . 75//2023 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež.

     Príspevok:

     Dieťa s trvalým pobytom v Starom Meste: 55eur

     Dieťa s trvalým pobytom v inej mestskej časti: 90 eur

     IBAN: SK52 0200 0000 0016 5725 5651    

      

     Poznámka: meno dieťaťa - NIE RODIČA!

     Variabilný symbol: 09111

      

     Deti, ktoré budú v šk. roku 2023/2024 plniť povinné predprimárne vzdelávanie a deti, ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní  alebo sú v hmotnej núdzi NEPLATIA ŠKOLNÉ!!! 

      

     TLAČIVÁ POTREBNÉ PRI NÁSTUPE DO MŠ (v prílohách)

      

     Novoprijaté  deti  k  šk. r. 2023/2024 potrebujú v 1. deň nástupu do MŠ:

     •  „Súhlas na spracovanie osobných údajov“
     •  „Dotazník pre rodičov novoprijatého dieťaťa“
     •  „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“
     •  „Plnomocenstvo na preberanie  dieťaťa z MŠ“
     •  „Evidenčný lístok dieťaťa“
     • „Čestné vyhlásenie ZZ pre zber údajov“
     •  „Zápisný lístok do školskej jedálne“                                                                               

     Ostatné deti, ktoré už do MŠ chodia predložia v 1. deň nástupu

     •  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“
     • „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“
     • „Plnomocenstvo na preberanie  dieťaťa“
     • „Evidenčný lístok dieťaťa“
     • „Čestné vyhlásenie ZZ pre zber údajov“

     Prílohy:

     Čestné vyhlásenie ZZ pre zber údajov len jednej MŠ.docx

     Zápisný lístok stravníka 2023-2024-upr.docx

     Dotazník_pre_rodičov_novoprijatého_dieťaťa.pdf

     Preberanie_dieťaťa - plnomocenstvo_2023-2024.docx

     Evidenčný lístok.doc

     Súhlas_zákonného_zástupcu_so spracovaním_osobných_údajov 21.8.23 .docx

     Ospravedlnenie neprítomnosti predškoláka

     Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.docx

      

      

     VECI, KTORÉ POTREBUJE MAŤ KAŽDÉ DIEŤA V SKRINKE

     • MALÝ RUKSAK na prenášanie vecí z domu do MŠ, z MŠ domov
     • PREZÚVKY s pevnou pätou (najlepšie sú klasické papučky alebo ortopedická obuv, nevhodné sú šlapky, crocsy a prezuvky so šmykľavou podrážkou)
     • PYŽAMO ( deti z triedy Sovy pyžamo nepotrebujú, oddychujú 30 min. v triede, na podložkách)
     • KOMPLETNÉ NÁHRADNÉ OBLEČENIE- musia mať všetky deti (spodné prádlo a oblečenie podľa ročného obdobia + igelitové vrecká na znečistené prádlo)
     • 1 BAL. KRABICOVÝCH PAPIEROVÝCH. VRECKOVIEK, 1 BAL. VLHKÝCH UTIEROK

     Všetky osobné veci prosíme označiť menom dieťaťa, inak MŠ nezodpovedá za ich stratu!!!

      

     ZÁKLADNÉ POVINNOSTI  RODIČOV/ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

     • oboznámiť sa so  školským poriadkom  MŠ,  (k dispozícii pri vstupe do MŠ a na webe)
     • pravdivo informovať učiteľky o zdravotnom stave dieťaťa, užívaní liekov a alergiách dieťaťa, v prípade potvrdenej potravinovej intolerancie treba priniesť vedúcej ŠJ potvrdenie od odborného lekára
     • Dôležité!!! v skrinke dieťaťa nesmie byť  ŽIADNE VLASTNÉ JEDLO Z DOMU, LIEKY, VITAMÍNOVÉ DOPLNKY, KRÉMY, KVAPKY a pod.
     • do MŠ nedávať deťom hodnotné veci a hračky, MŠ nezodpovedá za ich stratu
     • včas uhrádzať povinný príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ „ŠKOLNÉ“ /vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca v zmysle VZN č.1/2023 /
     • včas uhrádzať povinný príspevok na nákup potravín a režijných nákladov v MŠ- „STRAVNÉ“  / najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca v zmysle VZN č.1/2023 /
     • zabezpečiť dieťaťu vhodný odev a obuv na hru vonku, podľa počasia
     • po odovzdaní a prevzatí dieťaťa opustiť priestory MŠ a areál školy

      

     UPOZORNENIE:

     Rodičia, ktorí majú záujem o vrátenie preplatku za stravu dieťaťa za uplynulý školský rok, t.j. do 31.8.2023 prosím kontaktujte VEDÚCU ŠJ e - mailom: zsgrosba.sj@gmail.com

     a uveďte aj číslo účtu na, ktorý Vám má preplatok zaslať.

      V prípade, že o vrátenie preplatku za stravu nepožiadate, bude Vám automaticky presunutý na mesiac september. Triedne učiteľky ani zástupkyňa riad. školy pre MŠ nemajú vedomosť o preplatkoch alebo nedoplatkoch na stravnom.