• Organizácia MŠ v mesiaci AUGUST
    • Organizácia MŠ v mesiaci AUGUST

    • 29.07.2022 10:01
    • Vážení rodičia,
      
     prevádzka MŠ v mesiaci august, t. jesť od 1.8– do 26.8.2022 bude z organizačných dôvodov len v hlavnej časti budovy MŠ, v čase od 7,00- do 17,00h, dolná MŠ nebude v prevádzke.
     Deti privádzate aj preberáte hore v MŠ na 1 poschodí. 
     V prípade neprítomnosti dieťaťa to prosim oznamujte do MŠ telefonicky vopred, najneskôr do 7,30h. príslušného dňa.
     Vedúcej ŠJ sa môžete odhlasovať aj e-mailom .
      
     Pri nástupe prosíme priniesť  vyplnenú aktuálne platnú bezpriznakovosť(v prílohe), papučky,pyžamo,veci na prezlečenie, 1ks krabicové papierové vreckovky, 1ks vlhčené utierky
      
     Deti budú spojené v 2 triedach nasledovne:
      
     Kačky+Myšky- budú v triede Myšky
     Motýle+ Sovy- budú v triede Motýle
      
     Prosíme zvoniť len do tried Motýle a Myšky.
      
     Úradné hodiny zástupkyne riaditeľky pre MŠ budú od 8.8.2022 do 26.8.2022 v čase od 9-12,00h.
      
     Informácie k začiatku  školského roka zverejníme po 26.8.2022 na webstranke školy , alebo Vám budú zaslané emailom.
      
     Ďakujeme za porozumenie.
      
    • viac
    • Dôležitá informácia pre rodičov detí MŠ s nárokom na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom.
    • Dôležitá informácia pre rodičov detí MŠ s nárokom na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom.

    • 29.07.2022 09:57
    • Od 1. 7. 2022 dochádza k zmenám v poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len dotácie na stravu) a zároveň k úpravám sumy daňového bonusu (40 eur mesačne alebo 70 eur mesačne - v závislosti od dosiahnutého veku dieťaťa)
      
     Od 1. 7. 2022 vznikajú nové kategórie oprávnených detí na poberanie dotácie na stravu:
      
     1.       Deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov alebo v ZŠ do 15 rokovak si ani jeden rodič na toto dieťa neuplatnil nárok na daňový bonus – DIEŤA MÁ NÁROK NA DOTÁCIU NA STRAVU (rodič túto skutočnosť preukazuje novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu + dokladá prílohu k žiadosti o poskytnutie dotácie
      
     2.       Deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) – DIEŤA  MÁ NÁROK NA DOTÁCIU NA STRAVU aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus v sume 40 eur mesačne (pri tejto kategórii detí, kde je možný súbeh bonusu a dotácie, nie je potrebné predkladať čestné vyhlásenie)
      
     Podmienky súčasného poberania dotácie a daňového bonusu  na dieťa do 15 rokov veku  v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách (dieťa v hmotnej núdzi alebo v životnom minime) zostáva aj naďalej v platnosti. 


     Vzhľadom na uvedené, dotáciu na stravu je od 1. 7. 2022 možné poskytnúť len na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ ( ktoré nedovŕšilo 6 rokov veku) alebo ZŠ (ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku)  a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.


     Od 1. 7. 2022, v prípade detí bez bonusu, dochádza k zmene pri poskytovaní dotácie pri deťoch v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku – tieto deti už od 1. 7. NEMAJÚ NÁROK NA POSKYTOVANIE DOTÁCIE NA STRAVU, AK SI RODIČ UPLATNÍ DAŇOVÝ BONUS.
      
     Rodičia, ktorí si daňový bonus nemôžu uplatniť (napr. osoby bez zdaniteľného príjmu, poberatelia dôchodkov), oznámia túto skutočnosť  MŠ – doložením nového čestného vyhlásenia o neuplatnení si daňového bonusu+ prílohu k žiadosti o poskytnutie dotácie


     Keďže je dovolenkové obdobie poprosím Vás, aby ste zaslali na e- mail: michaela.vrabkova@zsgrosslingova.sk  aspoň písomné vyjadrenie či si od septembra 2022 budete na vaše dieťa/predškoláka uplatňovať daňový bonus alebo dotáciu. 


     Na základe vyššie uvedených informácií už nebude možné poberať oboje.


     Originál čestného vyhlásenia a prílohu k žiadosti doručíte do MŠ v auguste.

     cestne_vyhlasenie_od_01_07_2022.docx
     Priloha_k_ziadosti_o_poskytnutie_dotacie_na_podporu_vychovy_k_stravovacim_navykom_dietata_od_1..docx
    • viac