• Aktuálne otázky k pandémii covid-19:

   • Ako postupuje škola v prípade prechodu triedy na dištančnú výuku z hľadiska nahlasovania žiakov a možnosti uplatnenia pandemickej OČR zo strany ich rodičov?

   Postup školy je nasledovný: Ak prechádza trieda na dištančné vzdelávanie z dôvodu výskytu covidu v triede, pani zástupkyňa v elektronickej triednej knihe danej triedy prepne na "vyučovanie dištančné". Na konci mesiaca pani tajomníčka stiahne celú dochádzku z elektronickej triednej knihy, kde je vyznačené, ktoré triedy boli na dištančnom vzdelávaní a odošle zoznam aj s vyznačením DV do Sociálnej poisťovne.
    

   Elektronická žiacka knižka, EduPage, web školy

   • Neviem sa prihlásiť na web školy.


   Je potrebné kontaktovať triedneho učiteľa alebo vedenie školy (p. tajomníčku školy - kontakt je na webe). Na prihlásenie sa sú potrebné údaje, ktoré poskytuje škola.

    

   • Kde nájdem žiacku knižku?

    

   Žiacka knižka je dostupná:

   1. Na webe školy
   2. V aplikácii pre mobilné telefóny (Apple, Android) http://mobile.edupage.org/
   3. V papierovej forme, pravdepodobne  v školskej taške žiaka
     

   Kontakty

   • Mám problém, na koho sa mám obrátiť?


   Treba sa rozhodnúť podľa povahy problému. Prvotným kontaktom by vždy mal byť  triedny učiteľ(-ka), resp. vychovávateľ(-ka) a tiež zástupca triedy.

    

   Ospravedlnenie z vyučovania

   • Ako mám ospravedlniť dieťa z vyučovania v prípade choroby?

   Neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní je potrebné čo najskôr nahlásiť triednemu učiteľovi, spravidla cez SMS na kontakt poskytnutý triednym učiteľom alebo mailom. Potvrdenie od lekára musí byť zaznamenané v papierovej žiackej knižke.

   • Ako mám postupovať pri plánovanej neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní (dovolenka, účasť na mimoškolských aktivitách a pod.)?

   Plánovaná neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní musí byť vopred dohodnutá s triednym učiteľom (osobne, mailom). V prípade dlhšej neprítomnosti (viac ako tri dni)  ju schvaľuje vopred riaditeľ školy. Podrobnejšie pravidlá sú uvedené v školskom poriadku na webe školy, kde sa nachádza aj žiadosť o uvoľnenie z vyučovania. Potvrdenie od rodiča musí byť zároveň zaznamenané v papierovej žiackej knižke.

    

   Školská jedáleň

   • Kedy chodí moje dieťa na obed?

   Čas obedov je v rámci týždňa rôzny a závisí od rozvrhu triedy. Žiaci chodia na obed v rámci ŠKD. Rozpis je k dispozícii v každej triede alebo pred vstupom do triedy na nástenke.

   • Ako postupovať pri odhlasovaní z obedov?


   Odhlasovanie vopred v priebehu dňa (do 14:00) je možné cez:

    

   Iba v prípade náhleho ochorenia v noci alebo epidémie sa dá odhlasovať ráno, LEN do 7,30 h na čísle 0917 897 357 alebo na mail: zsgrosba.sj@gmail.com (mailom poproste o spätnú väzbu, že bolo odhlásenie zaregistrované).

   POZOR! NÁROK NA ŠTÁTNU DOTÁCIU MÁ ŽIAK, LEN AK SA ZÚČASTNÍ VYUČOVANIA. Preto je možnosť odhlásenia z obeda ráno do 7,30 hod.

    

   • Neprišlo mi vyúčtovanie obedov / nie som s ním spokojný(-á)


   Je potrebné kontaktovať vedúcu školskej jedálne (kontakt je na webe).
    

   Krúžky

   • Aké krúžky poskytuje škola?

   Na webe školy je uvedený zoznam všetkých aktuálnych krúžkov (záujmových útvarov) – tých, ktoré poskytuje škola, aj tých, ktoré sú v priestoroch školy organizované inými subjektami. Prihlasovanie na krúžky prebieha na začiatku školského roka cez triedneho učiteľa.

   • Nedostatočná kapacita súkromných krúžkov (organizovaných inými subjektami ako školou)

   Škola má obmedzené priestorové kapacity a poskytuje maximálny možný rozsah. Nie všetkým je ale možné vyhovieť. Tiež je nutné vziať do úvahy určitú plánovanú činnosť ŠKD, ktorá pri veľkej fluktuácii detí v popoludňajších hodinách znemožňuje niektoré aktivity.

    

   Školský klub detí (družina)

   • Pre ktoré ročníky je ŠKD určená?

   ŠKD je k dispozícii pre 1.-4. ročník (prvý stupeň).

   • Ako funguje ŠKD?

   Každá trieda má vlastnú vychovávateľku. ŠKD má každý deň dve časti:

    • Ranná ŠKD – 6:30 – 7:45 h
    • Poobedná ŠKD – do 18:00 h (tzv. koncovka je od 16:30, deti zo všetkých tried sú už vtedy spolu).

   Kto a kedy vyzdvihne dieťa z ŠKD oznamuje zákonný zástupca dieťaťa pri prihlásení dieťaťa do ŠKD. Zmeny v rozvrhu je potrebné v písomnej forme doručiť osobne vychovávateľke. Deti sa zúčastňujú počas ŠKD rôznych aktivít – pobyt vonku (školský dvor, Jakubovo námestie), knižnica, Bibiana, kino a pod. Kde sa práve trieda nachádza, nájdete na nástenke pred vchodom do budovy.

   Podrobné informácie nájdete na webe školy (časť Organizácia ŠKD).

   • Chcem prihlásiť dieťa do ŠKD

   Na webe školy je k dispozícii žiadosť o prijatie do ŠKD a tlačivo Rozsah denného pobytu dieťaťa v ŠKD. Vyplnené tlačivá je potrebné odovzdať podľa pokynov vychovávateľke, prípadne tajomníčke školy.

   • Nie som spokojný/-á a vybavením triedy v rámci ŠKD (hry, hračky...)


   V prvom ročníku sa odporúča zástupcovi triedy zorganizovať v spolupráci s vychovávateľkou zbierku hračiek (rodičia môžu priniesť zachované hry a hračky, ktoré doma už nevyužívajú). Druhou možnosťou je zorganizovať rodičovskú zbierku a hračky/pomôcky nakúpiť. Tieto zostávajú v danej triede až do 4. ročníka, potom sa "posunú" zase do iných oddelení.
   Zároveň majú vychovávateľky na prvom stupni k dispozícii určitú sumu schválenú Radou rodičov na každý školský rok, za ktorú môžu nakupovať potrebné pomôcky a hračky do svojich oddelení ŠKD. V školských rokoch 2018/2019 a 2019/2020 bola táto suma 120 eur na každé oddelenie ŠKD.  Vedúca ŠKD má tiež možnosť čerpať financie z grantových prostriedkov určených pre všetkých učiteľov školy. Suma na jeden grant je 400 eur, vedúca ŠKD môže celú túto sumu využiť na nákup hier, hračiek a iných potrieb do ŠKD.

    

    

   Triedny aktív ZRPŠ („rodičovské“)

    

   • Ako zistím, kedy je triedny aktív?

   Termíny triednych aktívov (niekto im ešte hovorí po starom rodičovské združenie) sú vypísané začiatkom roka na webe školy, je teda jednoduché s nimi rátať v rodinnom kalendári dopredu. Pre zábudlivých ich určite dopredu pripomenie triedny učiteľ mailom, prípadne v žiackej knižke, niekedy pripomienka príde aj od triedneho zástupcu.

   • Čo je to informatívny triedny aktív?

   Informatívny triedny aktív slúži predovšetkým na informovanie zákonných zástupcov o prospechu dieťaťa, triedny učiteľ o tom komunikuje len so zástupcom konkrétneho dieťaťa. Formu si dohodnete s triednym učiteľom (konkrétny čas v deň konania triedneho aktívu, prípadne postupne podľa poradia príchodu do školy).

   Riadny triedny aktív obsahuje aj iné informácie a témy (napríklad o plánovaných podujatiach, o škole v prírode, lyžiarskom, o pravidlách triedy či problémoch týkajúcich sa triedy a pod.).

   Triedny učiteľ môže formu prispôsobiť témam, ktoré chce riešiť a ktoré potrebujú riešiť rodičia.

    

   Zástupca triedy v Rade rodičov

   • Kto je triedny zástupca v našej triede?

   Triedneho zástupcu si rodičia zvolia na prvom triednom aktíve v 1. ročníku. Spravidla ostáva vo funkcii celú dochádzku. V prípade, že funkciu už nemôže vykonávať/nevykonáva/vzdá sa funkcie, rodičia zvolia nového zástupcu. Funkcia je dobrovoľná, zadarmo a v rámci voľného času zástupcu.

   Zoznam triednych zástupcov a kontaktov na nich je na webe školy.

   • Aká je úloha triedneho zástupcu?

   Triedny zástupca plní nasledovné základné funcie:

   1. Zastupuje triedu na zasadnutiach Rady rodičov.
   2. Zastupuje triedu voči vedeniu školy.
   3. Informuje rodičov o činnosti Rady rodičov, rozpočte a jeho čerpaní, o zaplatenosti príspevkov a iných poplatkov.
   4. Komunikuje s triednym učiteľom v mene rodičov a informuje ich o dohodnutých veciach.

   Iná náplň práce je predmetom dohody medzi rodičmi (organizácia stretnutí mimo školy a pod).

   Triedny zástupca môže za seba na stretnutie Rady rodičov poslať náhradníka.

    

   Rada rodičov

   • Kto je v Rade rodičov?

   Rada rodičov je skupina zástupcov tried a dobrovoľníkov/čestných členov, ktorí sa stretávajú, diskutujú a hlasujú o:

   1. použití financií v rozpočte získaného z príspevkov rodičov, 2 % z daní a sponzorských darov (pozri inú otázku)
   2. návrhoch a pripomienkach voči škole, ktoré zvyčajne vzídu z jednotlivých tried

   Rada rodičov má stanovy, podľa ktorých funguje, sú k dispozícii na webe školy.

    

   Príspevky rodičov

   • Na čo slúži rodičovský príspevok?


   Príspevok by sa mal vnímať tak, že:

   1. prispievame za to, čo všetko naše deti už vďaka našim predchodcom využívajú,
   2. poskytujeme všetkým našim deťom pridanú hodnotu, ktorú by inak v dôsledku finančnej situácie v školstve nedostali,
   3. chceme, aby sme aj my niečo "odkázali" našim nástupcom, tak ako sme to dostali my.


   Informácie o tom, na čo sa príjmy (rodičovské príspevky, 2 % z daní, sponzorské dary) využívajú, nájdete na webe školy. 
   Najdôležitejšie sú:

   • vybavenie tried informačnými technológiami (projektor, plátno),
   • nové tabule,
   • rekonštrukcia šatní,
   • nové podlahy, nové dvere,
   • učiteľské granty (400 eur na učiteľa na školský rok, za túto sumu môže učiteľ kúpiť pomôcky

   na vyučovanie, ktoré zlepšia/zatraktívnia výuku jeho predmetu)

   • papier a tonery do tlačiarní, 
   • hygiena (toaletný papier, tekuté mydlo, papierové utierky na ruky),
   • preplatenie účastníckych poplatkov, dopravy na súťaže, olympiády, odmeny súťažiacim, 
    akcie organizované školou (karneval, Vianočná besiedka, Mikulášsky darček pre žiaka, MDD,

   Noc v škole, Deň Zeme, rozlúčka s deviatakmi...),

   • odmeny žiakom na konci školského roka, 
   • náklady spojené so zahájením nového školského roka,
   • náklady spojené so zápisom žiakov do 1. ročníka,
   • nákup pomôcok pre oddelenia ŠKD,
   • exkurzie a zážitkové akcie (schválené 10 eur na žiaka na školský rok)
     
   • Prečo sa okrem rodičovského príspevku zbiera ešte na ŠKD a do triedneho fondu?


   Ide o nezávislé zdroje financovania. To, čo zbiera vychovávateľka v rámci ŠKD sa používa najmä na vstupy do kina a iné platené aktivity triedy v rámci ŠKD. Obdobne triedny fond slúži výlučne triednemu učiteľovi na financovanie jeho potrieb (najmä organizovanie rôznych kultúrno-výchovných podujatí). K použitiu rodičovských príspevkov pozri inú otázku.
    

    

   Škola v prírode (ŠvP)

    

   • Ako je možné získať štátny príspevok na ŠvP?

    

   Príspevok na ŠvP sa uplatňuje na našej škole automaticky pre žiakov 4. ročníka a ak ostanú financie aj pre niektorých (školou určených podľa abecedného poradia) ťiakov tretieho ročníka.

   Zálohu na ŠvP je potrebné uhradiť v termíne stanovenom v prihláške aj v prípade, keď sa bude čerpať štátny príspevok.

   Štátny príspevok je 100 €. Rodič dieťaťa, ktoré dostáva príspevok má následne nižší (alebo žiadny - závisí od ceny ŠvP) doplatok.

   Rodič nemusí o príspevok osobitne žiadať, vybavuje to priamo škola, po zaplatení zálohy.

    

    

   Ak máte ďalšie otázky, na ktoré ste nenašli odpovede, pokojne nám napíšte na jozsa@chello.sk alebo priamo do školy na skola@zsgrosslingova.sk.