•  Organizácia ŠKD 

     Dieťa sa prijíma do školského klubu detí na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Okrem žiadosti je potrebné vyplniť tlačivo rozsah denného pobytu dieťaťa v ŠKD a odovzdať ho vychovávateľke príslušného oddelenia.

     Dieťa sa odhlasuje z ŠKD na základe žiadosti o odhlásenie.

     Žiadosť o prijatie do ŠKD, rozsah denného pobytu dieťaťa v ŠKD a žiadosť o odhlásenie dieťaťa z ŠKD si môžete stiahnuť z webovej stránky školy v kolónke ŠKD - Dôležité dokumenty.

     Povinný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí je 40 € mesačne. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Zľavy z poplatku za pobyt dieťaťa v ŠKD nájdete vo VZN č.1/202š § 4. Príspevok sa uhrádza bankovým prevodom alebo trvalým príkazom na číslo účtu SK 52 0200 0000 0016 5725 5651, VS identifikačné číslo žiaka.

     Do správy pre prijímateľa vždy treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa, triedu a obdobie, za ktoré platíte.

      Pedagogický zamestnanec uvoľní dieťa z klubu len na základe predchádzajúceho písomného oznámenia rodiča alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (vyhláška MŠ SR z 15. júla 2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, § 2 odsek 6).

     Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do ŠKD a spôsob jeho odchodu sa uvedie v osobnom spise dieťaťa. V osobnom spise dieťaťa sa uvedú aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu, pričom všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pedagogickému zamestnancovi oddelenia písomne (tamže, § 3 odsek 6).

     Ranná služba

     7:00 – 8:00

     7:00 - 8:00

       1. - 2. ročník v budove B

        3. - 4. ročník v budove A

     V prípade, že majú všetky triedy triedne aktívy ZRŠ, sa deti s pani vychovávateľkou zdržiavajú v školskej jedálni.

     Deti si treba vyzdvihnúť z ŠKD po vyučovaní alebo po obede do 13.30 hod., v prípade akcie mimo školy aj skôr, po hlavnej činnosti najskôr od 15.30 hod. Školský klub vo všetkých jeho oddeleniach má činnosť do 17:00 h.

     Kultúrne podujatia – kino, Bibiana, múzeum, bábkové divadlo a iné sa začínajú o 14.00 hod. Návrat je o 16.00 – 16.30 hod. a závisí od dĺžky podujatia. 

     Informácie o programoch Vám poskytnú triedne vychovávateľky.