• Platby za dieťa v materskej škole

   • Dodatok k školskému poriadku materskej školy č. 1/ 2023   

    ŠTVRTÁ ČASŤ, Článok II,

    Platby za dieťaťa v materskej škole

    Úvodné ustanovenia

    Riaditeľka ZŠ s  MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava v súlade so všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Staré mesto č.1/2023 zo dňa 7.2.2023  o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto vydáva

    Dodatok k školskému poriadku materskej škole č.1/2023, ktorý sa týka zmeny poplatkov za čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej školy a zmeny poplatkov za stravné.

     

    Dodatok k školskému poriadku sa vzťahuje na všetkých zamestnancov a zákonných zástupcov materskej školy.

    Všeobecné ustanovenia

    Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa v MŠ

    S účinnosťou od 1.marca 2023, mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa v MŠ je zákonný zástupca dieťaťa povinný uhrádzať v sume 90,00 EUR (ak nemá ani jeden zákonných zástupcov trvalé bydlisko  v MČ- Bratislava- Staré mesto) 

    Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

    Podmienky zníženia alebo odpustenia príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ:

     

    1) Ak má jeden zo zákonných zástupcov trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 1. januáru predchádzajúceho roku, v ktorom sa posudzuje zníženie alebo odpustenie príspevku, alebo ak je jeden zo zákonných zástupcov diet'aťa zamestnancom školy zriadenej MČ Bratislava-Staré Mesto,  je výška príspevku 55,00 EUR.

     

    2) Ak zákonný zástupca, ktorý nemá trvalé bydlisko v MČ- Bratislava- Staré mesto a má v materskej škole druhé nezaopatrené dieťa, na ktoré prispieva (t. zn. dieťa, ktoré nie je predškolákom) je výška  druhého  príspevku  znížená  o 30  % , zo sumy 90 EUR, t.j. 63,00 EUR.

    Pre zákonného zástupcu s trvalým pobytom v MČ Bratislava- Staré mesto, zo sumy 55 EUR je to 38,50 EUR. (Príkl: Ak je jedno dieťa „predškolák“ a druhé dieťa „nepredškolák“, za druhé dieťa platí zákonný zástupca plnú výšku príspevku podľa miesta trvalého pobytu)

     

    3) Ak má zákonný zástupca v materskej škole tretie a ďalšie nezaopatrené diet'a, na ktoré prispieva,  je výška tretieho a d'alšieho príspevku podľa miesta trvalého bydliska zákonného zástupcu znížená o 50% , to zn. zo sumy 90 EUR je to.45,00 EUR, zo sumy 55 EUR, je to  27,50 EUR. (Príkl: Ak je jedno dieťa zákonného zástupcu s trvalým pobytom v MČ- Ba Staré mesto „predškolákom“ a druhé a tretie dieťa sú „nepredškoláci“ , výška poplatku na predškoláka je 0,-EUR, na druhé dieťa 55 EUR a na tretie dieťa 27,50 EUR.)

    Platobné údaje k zasielanie príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ - ŠKOLNÉ:

     

    Dieťa s trvalým pobytom v Starom meste: 55,- EUR

    Dieťa s trvalým pobytom v inej mestskej časti:   90,- EUR

    IBAN:  SK52 0200 0000 0016 5725 5651    

    Poznámka:  meno dieťaťa

    Variabilný symbol:   09111

     

     

     

    V prípade viacerých umiestnených detí v MŠ sa príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ- školné uhrádza na základe vyššie uvedených podmienok zníženia alebo odpustenia príspevku.

     

    Príspevok v materskej škole v súlade so školským zákonom sa neuhrádza za dieťa ak:

     

    • má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
    • zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
    • má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
    • nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin. alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriad'ovateI’om alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

    Riaditeľ rozhodne o znížení, alebo odpustení príspevku podľa na základe písomnej žiadosti rodiča, alebo zákonného zástupcu v závažných, alebo opodstatnených dôvodoch.

     

    Príspevok na nákup potravín v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

    1) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v 4. finančnom pásme určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky - v zmysle Prílohy č. 1 k  VZN č. 1/2023.

     

    2) Príspevok sa na nákup potravín v školskej jedálni sa uhrádza mesačne najneskôr do 25. dňa v kalendárnom mesiaci predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

     

     

    Príspevok na réžiu školskej jedálne a výdajnej školskej jedálni:

    1) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na réžiu vo výške 12,00 EUR za mesiac.

    2) Uhradený príspevok na réžiu sa za neodobraté jedlo zákonnému zástupcovi dieťaťa nevracia.

    3) Príspevok na réžiu vo výške 12,00 EUR za mesiac uhrádza zákonný zástupca i za stravníkov s diabetes, celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne v súlade s § 7 ods. 3 písm. b) vyhlášky č. 75/2023 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

    4) Rodič dieťaťa, ktoré je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, neuhrádza výšku príspevku na režijné náklady.

    5) Príspevok na réžiu sa uhrádza mesačne, najneskôr do 25. dňa v kalendárnom mesiaci predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

    6) Zákonný zástupca má povinnosť odhlásiť dieťa, ktoré sa nezúčastní výchovno- vzdelávacej činnosti v materskej škole z poskytovania stravy v školskej jedálni a to podľa usmernení v školskom poriadku.

    7) Systém a povinnosti zákonných zástupcov pri odhlasovaní detí zo stravy, ako aj nastavenie sankčných mechanizmov, ktoré sa týkajú platenia úhrady pri nesplnení si týchto povinností sú zapracované aj školskom poriadku materskej školy.

    8) Príspevok na réžiu sa neuhrádza v prípadoch stanovených zákonom.

    Výška príspevku na nákup potravín:

    MATERSKÁ ŠKOLA

    DESIATA

    /eur/

       OBED

     OLOVRANT

    REŽIJNÉ NÁKLADY NA MESIAC

    SPOLU

     NA MESIAC

    od 2 do 6 rokov

     

     

     

     

     

         4. pásmo

       0,55 EUR

    1,30 EUR

     0,45 EUR

    12 EUR

     2,30 EUR x   

     počet dní   

     v mesiaci + 12 EUR

     

    Dotácia na stravu

    S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“)ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

     

    Dotácia na stravu sa od 01.05.2023 poskytuje v sume:

    • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ]a odobralo obed,

    Réžiu 12 € na mesiac sa uhrádza naďalej.

     

    Poskytovanie dotácie na stravu:

    Za vyučovanie  / výchovno- vzdelávaciu činnosť v ZŠ/MŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti dieťaťa na vzdelávaní/  výchove a vzdelávaní v ZŠ/MŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,

    Dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára- špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

     

    Ak Vaše dieťa navštevuje posledný ročník MŠ je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu vyplnením Žiadosti o dotáciu na stravu (Návratka)“ , ktorá je k dispozícii u vedúcej školskej jedálne. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

     

    Podklady k úhrade stravného a režijných nákladov:

    Číslo účtu školskej jedálne: IBAN SK20 0200 0000 3500 2333 8012

    Stravná jednotka pre MŠ:  2,30 € / na deň + 12,-EUR PAUŠÁL(réžia)

    - trvalý príkaz mesačne: 50,60 stravná jednotka + 12,- EUR paušál (réžia)

    Deti, ktoré majú nárok na štátnu dotáciu t.j. deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ- PREDŠKOLÁCI a deti v hmotnej núdzi platia : 0,90 € / za jednu stravnú jednotku + 12 eur paušál(réžia)

    Príspevok na  réžiu(paušál) uhrádza zákonný zástupca aj za stravníkov s diabetes, celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne v súlade s Vyhláškou MZ SR . 75//2023 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež.

     

    Spoločné ustanovenie

    V opodstatnených prípadoch na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, alebo ak sa nariadi prerušenie prevádzky škôl a školských zariadení, môže mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, v zastúpení starostom mestskej časti, rozhodnúť o znižení, oslobodení alebo dočasnom pozastavení úhrady mesačných príspevkov určených VZN č. 1/2023 MČ Bratislava- Staré mesto č. 1/2023.

     

    Záverečné ustanovenia

    1. Dodatok č.1/2023 k školskému poriadku bude zverejnený na webovom sídle ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava a v informačnej časti, vo vstupných priestoroch materskej školy.
    2. Dodatok č.1/2023 k školskému poriadku bol prerokovaný Pedagogickou radou školy: 30.06.2023 a Radou školy:
    3. Zákonní zástupcovia boli informovaní o dodatku k školskému poriadku  zástupkyňou riaditeľky školy pre materskú školu.
    4. Dodatok č.1/2023 nadobúda účinnosť od 01.08.2023.

     

    Vypracovala: Michaela Vrabková, zástupkyňa riaditeľky školy pre  MŠ