• POVINNÉ PREDPRIMÁRNY VZDELÁVANIE

     Povinné predprimárne vzdelávanie-POKYNY

      

     Zákon č. 209/2019 Z. z. dopĺňa a mení zákon č. 245/2008 Z. z. (tzv. školský zákon) a tento zákon 209 upravuje od tohto školského roka povinné predprimárne vzdelávanie.

     •    Zákonný zástupca ( rodič) je povinný podľa § 28a) zákona č. 209/2019 prihlásiť dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie, ak tak neučiní pôjde podľa  § 5 ods. 16 novely zákona č. 596/2003 Z. z. o nedbanie o riadne plnenie.
     •    Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá 1 školský rok ( je to posledný školský rok pred vstupom do ZŠ).
     •    Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej  štyri  hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.

     Dochádzka dieťaťa , pre ktoré je povinné predprimárne vzdelávanie povinné:

     Dochádzka do MŠ je pre 5 ročné deti a deti, ktorých rodičia požiadali o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania  povinná, to znamená, že rodič bez  ospravedlnenia (písomného, alebo od lekára)  nemôže nechať dieťa doma.

      

     Dochádzka dieťaťa do MŠ bude evidovaná:

     •     Neprítomné môže byť dieťa napríklad z dôvodu choroby, prípadne pre mimoriadne udalosti v rodine
     •     Neprítomnosť dieťaťa viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, musí ospravedlniť jeho zákonný zástupca,
     •     Ak bude dieťa neprítomné z dôvodu choroby predloží rodič potvrdenie od lekára o chorobe

     V čase školských prázdnin sa neprítomnosť dieťaťa nemusí dokladovať.

     Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, a neospravedlní vynechanie viac ako päť dní v mesiaci, oznámi riaditeľka materskej školy túto skutočnosť príslušnému úradu práce sociálnych vecí a rodiny a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482