• Prehľad opatrení podľa aktuálne platného školského semafora a prevádzkové podmienky MŠ v šk. r: 2021/2021

      

     Materská škola sa bude riadiť takzvaným „Školským semaforom,“  ktorý zverejnilo MŠVVaŠ 17.8. 2021.
     Je koncipovaný ako výstražný systém a zohľadňuje aktuálnu epidemiologickú situáciu v materskej škole. Je zadefinovaný v troch úrovniach:
     https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

     Povinnosti zákonného zástupcu

     • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na základe platného „Školského semafóru“ a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov
     • Pri ceste do/z materskej školy sa  riadi aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi miestne príslušného RÚVZ(prekrytie horných dýchacích ciest, dodržiavanie rozostupov, dezinfekcia rúk)
     • Pri prvom nástupe do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do MŠ, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov)  predloží materskej škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa (viď príloha). Dieťa s príznakmi musí zostať doma. Ak rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. Rodič/ZZ, ktorý nepredložil Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby. V prípade, že rodič/ZZ nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa dieťa považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.
     • Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa 5 po sebe  idúcich vyučovacích dní. Pri absencii dieťaťa viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu choroby musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast.
     • Rodič/ZZ dodržiava zákaz vstupu cudzím osobám do priestorov školy a MŠ( vstup je možný len s výnimkou potvrdenou  riaditeľkou školy a Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti danej osoby)
     • Sprevádzajúca osoba odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi školy.
     • Rodič/ZZ zabezpečí pre dieťa 2 rúška denne do skrinky dieťaťa
     • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,( bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na Covid- 19) zák. zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú učiteľku, alebo riaditeľku školy.Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény materskej škole, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať materskú školu.

     Odporúčanie pre rodičov/zákonných zástupcov

     • Predložiť materskej škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (viď príloha).

     Príchod do MŠ

     • Vstup pre sprevádzajúce osoby a deti z MŠ z tried Myšky, Motýliky, Sovy je bočný vchod od parkoviska
     • Vstup pre sprevádzajúce osoby a deti z triedy Kačičky je samostatný vchod z ulice.
     • Príchod dieťaťa do MŠ je medzi 7,00-  8,00h, príchod je nevyhnutné dodržiavať, nakoľko po tomto čase už nie je možné personálne zabezpečovať preberanie detí v súlade s dodržiavaním opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 
     • Parkovanie  areály školy je v tomto čase umožnený len na nevyhnutný čas na odovzdanie dieťaťa, pričom je zakázané blokovať vjazd do podchodu!!!
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482