• Organizácia preberania a vyzdvihovania dieťaťa v MŠ

     • Materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24   ods. 9 písm.a), b) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

     Ranný zdravotný filter bude vykonávať zamestnanec MŠ podľa štandardných  pravidiel (napr. meranie telesnej teploty deťom) pričom službukonajúca učiteľka v triede  písomne zaznamenáva výsledky ranného filtra.

     MŠ v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa  nepreberie!

      

     • Rodič alebo iná sprevádzajúca osoba odovzdá dieťa  pedagogickému  zamestnancovi spolu s potrebnými tlačivami , už vypísanými a s osobnými vecami  dieťaťa (v ruksaku) v čo najkratšom čase.
     • V interiéri budovy (chodba) sa pohybuje v rúšku (v respirátore), v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, do priestorov materskej školy  NEVSTUPUJE!

                                                                                               

                  V prvý septembrový týždeň bude umožnený doprovod jedného z rodičov 

                  novoprijatého dieťaťa z  triedy KAČIČKY, na krátky čas, do šatne MŠ.

                  Zároveň prosíme rodičov detí z tr. KAČICKY , aby vstupovali do MŠ postupne, 

                  na výzvu zamestnanca MŠ, v šatni môžu byť maximálne 2 rodičia a 2 deti

     • Novoprijatým rodičom detí odporúčame, aby v rámci ľahšej adaptácie dieťaťa na nové prostredie aspoň v prvý týždeň dochádzky dieťaťa, najmä ak nie je dieťa zvyknuté na režim v materskej škole preberali svoje dieťa na obed, v čase od 12,00-do 12,30hod.
     • Vyzdvihnúť dieťa si môže rodič/ZZ alebo ním splnomocnená osoba v čase od 12,00h- do 12,30 (na obed po dohode s učiteľkou) alebo popoludní po 15,00h. Pri hlavnom vstupe zazvoní do príslušnej triedy dieťaťa, oznámi meno dieťaťa  a zamestnanec MŠ mu už pripravené dieťa privedie.

     Základné prevádzkové pokyny:

     • Na komunikáciu externých osôb s materskou školou ( zástupkyňou riaditeľky školy pre MŠ, učiteľkami) prosíme využívať dištančnú formu komunikácie (e-mail, telefonicky)
     • Hromadné podujatia (výlety, exkurzie, školy v prírode, športový výcvik)) sa neuskutočňujú.
     • Organizácia ostatných hromadných podujatí (napr. rodičovské združenia) sa odporúča dištančnou formou
     • Miešanie tried bude s ohľadom na prevádzku MŠ minimalizované.
     • Obsah a forma všetkých vzdelávacích a záujmových činností budú zaistené hygienicko- epidemiologickými opatreniami počas celého dňa.
     • Škola zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov na osobnú hygienu, ochranných prostriedkov, bezdotykové teplomery, papierové utierky

     Upratovací personál sa bude riadiť hygienicko- epidemiologickým režimom:

     -  dôkladné čistenie všetkých miestností, kde sa zdržiavajú deti a zamestnanci 1x denne,

     -  dezinfekciou dotykových plôch a predmetov 2x denne,

     -  upratovanie a dezinfekcia toaliet 3x denne, resp. podľa potreby

     -  MŠ má zriadenú izolačnú miestnosť s priamym vetraním na umiestnenie osoby s príznakmi akéhokoľvek infekčného ochorenia, miestnosť sa po opustení osoby s príznakmi infekč. ochorenia dôkladne vydezinfikuje.

      

     Stravovanie:

     •   Stravovanie detí bude zabezpečené v jedálni MŠ, podľa tried, bez premiešavania
     •   Pokrmy vydáva personál vrátane čistých príborov, deti si samé jedlo a pitie nedokladajú a  neberú si ani príbory
     •   Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné  hygienické pravidlá.
     •   Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť  k jeho znehodnoteniu.

      

     Harmonogram stravovania:

      

     Trieda Kačičky- vlastná jedáleň MŠ

     Desiata:      8,30-   9,00 h

     Obed:       11,30-  12,00 h

     Olovrant: 14,30-  14,50 h

     Jedáleň hlavnej budovy MŠ pre triedy Myšky, Motýliky, Sovy

     Desiata

     8,30- 8,45 h- Myšky

     8,50- 9,05 h- Motýliky

     9,10- 9,25  h-  Sovy

     Obed

     11,20- 11,40 h- Myšky

     11.45- 12,05 h- Motýliky

     12,10- 12,30 h- Sovy

     Olovrant

     14,10- 14,20 h- Sovy

     14,25- 14,35 h- Motýliky

     14,40- 14,55 h- Myšky

      

     Odpočinok detí

     • Odpočinok detí bude prebiehať obvyklým spôsobom, MŠ podľa možností, zabezpečí dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami.
     • Výmena posteľnej bielizne bude 1x do týždňa bežným spôsobom.

     Prevádzkové odporúčania v zelenej fáze a oranžovej fáze:

     • Pohybové aktivity   sa odporúčajú realizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, vychádzka, park), formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia Covid-19
     • Pohybové aktivity v interiéri MŠ sa budú realizovať bez premiešavania tried
     • Školské aktivity podľa § 28 ods.16 zákona č. 245/2008 Z.z , ktorými sú škola v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity sa neodporúčajú plánovať z dôvodu náhleho zrušenia pandemickej situácie  v okrese v zmysle usmernení Covid Automatu o hromadných podujatiach.
     • Krúžková činnosť sa odporúča realizovať s minimalizovaním premiešavania tried.

      

     Žiadame rodičov/zákonných zástupcov, aby dodržiavali všetky pokyny  riaditeľky školy a zriaďovateľa, ktoré sú v súlade s usmerneniami a nariadeniami ministerstva školstva a Úradu verejného zdravotníctva.

                                                                                                             
     .skolsky-semafor. pdf

      

     Skolsky_poriadok-web.docx

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482