• Prijímanie detí na školský rok 2024/2025

    • Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre školský rok 2024/2025

      

     Termín prijímania detí je stanovený od 2. mája do 10. mája 2024.

     • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
     • Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, je predprimárne vzdelávanie povinné. Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dosiahne päť rokov veku.

     Zákonné podmienky prijímania detí do materskej školy

     Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prednostne prijímajú:

     • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (to platí, aj ak ide o deti umiestnené v zariadení, napr. v centre pre deti a rodiny, na základe rozhodnutia súdu),
     • deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, vrátane)
     • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné  a nie sú zo spádovej oblasti MŠ.
     • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a nedosiahlo školskú spôsobilosť a  bude v šk. roku 2024/2025 pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní  pričom predloží spolu so žiadosťou o prijatie do MŠ aj:
     1. žiadosť o pokračovanie  povinného predprimárneho vzdelávania
     2. informovaný súhlas podpísaný oboma zákonnými zástupcami, ak nejde o zástupcu zariadenia
     3. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania
     4. písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie
     • výnimočne sa prijímajú deti od dovŕšenia dvoch rokov veku.

     Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy:

     V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ, po prijatí všetkých detí, ktoré spĺňajú zákonné podmienky prijímania detí do MŠ budú na základe žiadosti do naplnenia kapacity MŠ prijaté deti:

     • ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,
     • ktorých súrodenci navštevujú našu ZŠ alebo MŠ Grösslingová 48
     • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, postupne podľa veku

     Spádová materská škola

     • Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a pre deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie.
     • Ak ide o dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (dieťa ktoré dovŕši 4 roky veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka vrátane), zákonný zástupca podáva žiadosť o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa. V súlade s VZN č. 2/2024 zo dňa 26.3.2024 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré mesto, je ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48, Bratislava spádovou materskou školou pre ulice: Alžbetínska, Bezručova, Bottova, Čulenova, Dostojevského rad, Gajova, Grösslingová  (č. 1-69, 2-56), Chalupkova, Jakubovo námestie, Klemensova (párne od č. 4, nepárne od č. 7), Košická č.1 a 3, Krupkova ulica, Landererova, Lazaretská (párne od č. 26, nepárne od č. 21), Lomonosovova, Mlynské nivy (č. 1-4, 6, 8), Olejkárska, Pribinova, Sienkiewiczova, Továrenská, Ulica 29.augusta (párne od č. 36, nepárne od č. 19)
     • Ak materská škola nemá kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, obec do 10. júla 2024 oznámi zákonným zástupcom názov materskej školy s kapacitnými možnosťami, ktorej zriaďovateľom je iná MČ/obec a je najbližšie k miestu trvalého pobytu dieťaťa. Zákonní zástupcovia podajú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, kde bude dieťa prijaté, do 20. júla 2024.

     Podávanie  žiadostí o  prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

     Pri zápise dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je potrebné žiadosť vyplniť elektronicky na webovej stránke materskej školy, alebo ju podať osobne, poštou, kuriérom, e-mailom, alebo odoslať naskenované tlačivo, alebo prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ZŠ s MŠ, alebo elektronickým dokumentom, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

     1. Podanie elektronickej prihlášky na  webstránke školy:

     Link k elektronickej prihláške k zápisu dieťaťa do materskej školy bude na webstránke MŠ spustený po skončení zápisu do základnej školy, v termíne od 02.05.2024 do 10.05.2024 do 20:00 hod.

     Pri vyplnení elektronickej prihlášky prosíme dodržiavať diakritiku (bodky, dĺžne, mäkčene, veľké a malé písmená), nahrať rodný list dieťaťa a občianske  preukazy oboch zákonných zástupcov.

     Elektronickú prihlášku podpíšu obidvaja zákonní zástupcovia osobne, na osobnom zápise a overení dokumentácie. Na osobný zápis budú zákonní zástupcovia pozvaní e-mailom, na základe vyplnenej elektronickej prihlášky.

     Pri osobnom zápise je potrebné nasledovné:

     • Prítomnosť oboch zákonných zástupcov, ktorí pred povereným zamestnancom školy podpíšu prihlášku (prítomnosť s dieťaťom nie je potrebná, avšak je možná)
     • Predložiť detským lekárom potvrdenú zdravotnú spôsobilosť dieťaťa

     tlačivo na stiahnutie: Lekárske_potvrdenie_o_zdravotnej_spôsobilosti_dieťaťa.docx

     • Rodný list dieťaťa ( originál k nahliadnutiu)
     • Občiansky preukaz zákonných zástupcov dieťaťa
     • Rozhodnutie zo súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti
     1. Ak rodič nemá možnosť žiadosť podať elektronicky , môže si ju osobne vyzdvihnúť v MŠ, v čase zápisu od 2.5.2024 do 10.5.2024
     2. Žiadosť je možné doručiť aj poštou, prípadne kuriérom na adresu materskej školy :

     -  ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava, resp.  v zalepenej obálke

     vhodiť do poštovej schránky nachádzajúcej sa vľavo pri vstupe do areálu školy.

     1. Podanie e-mailom, odoslaním naskenovaného tlačiva  žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie na adresu: zsgrosba.ms@gmail.com
     2. Podanie formou elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ZŠ s MŠ M. R. Štefánika alebo formou elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

     Podávanie žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/, alebo dieťaťa s nadaním :

     • Ak ide o dieťa so zdravotným znevýhodnením, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
     • Ak ide o dieťa s nadaním, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

     Počet podaných žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy nie je obmedzený, zákonný zástupca môže podať žiadosť aj do viacerých materských škôl.

     Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ vyplnenú elektronicky aj v listinnej podobe je potrebné podpísať oboma zákonnými zástupcami!

     Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje len v nasledovných prípadoch:

     • ak jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
     • ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo
     • ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená
     • alebo jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov žiadosť podpísať, túto skutočnosť je možné preukázať potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať
     • vec neznesie odklad a zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa, tút skutočnosť je možné preukázať písomným vyhlásením .(príloha č.1: Príloha č.1 písomné vyhlásenie.docx

     Rozhodnutie o prijatí/neprijatí a doručenie rozhodnutia:

     Počet prijatých detí bude závisieť od kapacitných možností  materskej školy, o prijatí dieťaťa rozhodne podľa Správneho poriadku riaditeľ materskej školy do 30. júna 2024.

      

     Podľa § 144a školského zákona v znení účinnom od 1. januára 2022 sa rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa (ďalej len „rozhodnutie“) na predprimárne vzdelávanie do materskej školy doručuje obom zákonným zástupcom dieťaťa.

     Ak ani jednému zo zákonných zástupcov nebol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských prác a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, riaditeľ materskej školy doručuje rozhodnutie obidvom zákonným zástupcom dieťaťa osobitne, bez ohľadu na to, či zákonní zástupcovia majú rovnakú alebo rôznu doručovaciu adresu, pretože obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa sú riadnymi účastníkmi konania.

     Riaditeľ materskej školy doručí rozhodnutie iba jednému zákonnému zástupcovi len v prípade, ak:

     • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
     • jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
     • spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená,
     • sa tak zákonní zástupcovia dohodli a túto dohodu deklarovali písomným vyhlásením.

     Ak je dieťa na základe žiadosti prijaté do inej materskej školy, zákonný zástupca informuje o tom ostatné materské školy, do ktorých tiež podal žiadosť o prijatie svojho dieťaťa.

     Oznámenie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre školský rok 2024/2025: 

     Oznámenie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie.pdf

     Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na stiahnutie:

     Lekárske_potvrdenie_o_zdravotnej_spôsobilosti_dieťaťa.docx