• EGYPT V OČIACH DETÍ

     • Naši šikovní výtvarníci sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže "Egypt v očiach detí", ktorú organizuje Ministerstvo kultúry Egyptskej republiky. Cieľom súťaže je poskytnúť deťom priestor vyjadriť svoj pohľad na Egypt, jeho históriu, súčasnosť a budúcnosť v sociálno-politických a historických aspektoch. Deti vytvorili zaujímavé a inšpirujúce práce, s ktorými zabojujú v medzinárodnom kole v Gize. Držíme palce:)  

     • Ani tento rok sme nezabudli na 20. Európsky deň jazykov

     • „Kto hovorí cudzím jazykom len trochu, má z neho väčšiu radosť než ten, kto ho ovláda dobre.“ – hovorí výrok známeho nemeckého filozofa Friedricha Nietzscheho.

      Totiž, práve tento rok oslavujeme výročný 20. Európsky deň jazykov. Tento deň sa oslavuje vždy 26.9. už od roku 2001.

      Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že najlepšie sa jazyky učia deti.

      Tento rok sme sa rozhodli podporiť Európsky deň jazykov interaktívnou výstavou (nástenkami) frazeologických jednotiek v rôznych cudzích jazykoch. Táto nástenka sa nachádza na prízemí v budove 2. stupňa.

      Taktiež pozývame všetkých šikovných výtvarníkov, aby sa zapojili do výtvarnej súťaže s názvom „Jazyky okolo nás“. Prihlásiť sa môžete s maľbou, kolážou, komiksom, či iným dielom, prostredníctvom ktorého podporíte dôležitosť učenia sa jazykov.

     • Aj netopiere majú škôlku pre deti

     •           Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny MINIOPTERUSZoologická záhrada v Bratislave každoročne organizujú podujatie s názvom Medzinárodná noc netopierov. V sobotu 11. septembra 2021 sa uskutočnil 25. ročník. Podvečer sa v objekte ZOO zišli malí i veľkí zvedavci, pre ktorých Roman Lehotský z organizácie Miniopterus pripravil zaujímavé a pútavé rozprávanie o živote týchto lietajúcich tvorov.

                Na svete žije približne 1000 druhov netopierov. Vyskytujú sa všade okrem Antarktídy. Najväčšie sú kalone s rozpätím krídiel jeden a pol metra. Netopiere sú jediné aktívne lietajúce cicavce. Dorozumievajú sa ultrazvukom. V zime hibernujú, lebo nemajú potravu. Medzi zimné úkryty netopierov patria jaskyne, pivnice, banské diela, štrbinové úkryty v panelových domoch, stromové dutiny. V lete sa ukrývajú v podkroví kostolov a kaštieľov.

                Na Slovensku žije 28 druhov netopierov. Živia sa výlučne hmyzom. Medzi ne patria napríklad podkovár veľký, podkovár malý – meno dostali od tvaru podkovy na ústach, netopier fúzatý, netopier vodný – loví hmyz nad vodou, večernica hvízdavá, uchaňa čierna, lietavec sťahovavý – jediný tropický druh žijúci u nás.

                Leto je pre netopiere obdobím mláďat. Vtedy vytvárajú kolónie samíc, ktoré fungujú ako škôlka. Keď väčšina z nich loví hmyz, o mláďatá sa starajú 2 – 3 samice v úlohe pani učiteľky.

                26. mája 2005 objavili pracovníci organizácie Miniopterus na Slovensku nový druh u nás žijúceho netopiera – večernicu saviho. Zabývala sa v budove okresného súdu v bratislavskom Ružinove.

                Počas letu netopier dosahuje rýchlosť 30 – 40 kilometrov za hodinu. Jeho prirodzenými nepriateľmi sú kuna a sova, ale trúfne si aj straka. Najmenší druh žijúci u nás je večernica Leachova. Je veľká 3 – 4 cm, rozpätie krídiel má 19 cm a hmotnosť len 3 – 7 gramov. Najstarší netopier u nás žije v Národnom parku Slovenský kras. Je to podkovár veľký a má 28 rokov.

      V nemeckom meste Meiningen majú jednu raritu – najväčšiu búdku pre netopiere na svete. Vznikla z pôvodného paneláku, v ktorom sa usadili netopiere. Bol určený na demoláciu, ale ľuďom sa ich nepodarilo premiestniť. A tak zvyšok zbúraného domu stavebne prispôsobili, aby v ňom mohli žiť naďalej.

      Prečo sú netopiere užitočné? Netopier uloví za noc 3-tisíc komárov. Jeho trus zmiešaný so zeminou je vynikajúcim výživným hnojivom. Azda ani netreba spomenúť, že tento živočích je zákonom chránený.

                Na stretnutí sme videli dva zranené netopiere v dočasnej domácej opatere. Po vyzdravení budú vypustené do prírody.

                Na záver nášho stretnutia sme mali možnosť pozrieť si ukážku práce s ultrazvukovým detektorom. Tento prístroj umožňuje zaznamenať jednotlivé signály vysielané netopiermi a na základe ich charakteristík určiť druh netopiera.

                Veľké poďakovanie patrí Romanovi a Blanke Lehotským, ale i Dominike Nagyovej z oddelenia vzdelávania a marketingu ZOO.

                Ktovie, možno aj po tejto skúsenosti sa z niektorých návštevníkov stanú chiropterológovia.

                                    MD


     • Riaditeľské voľno v dňoch 13. a 14. septembra 2021

     • Vážení rodičia, 

      na základe odporúčania Ministerstva školstva a Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy bude v dňoch 13. a 14. septembra 2021 (pondelok a utorok) z dôvodu výrazných dopravných obmedzení pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku na našej škole riaditeľské voľno - nebude prebiehať výchovno-vzdelávací proces.

      Všetci žiaci budú automaticky odhlásení z obedov.

      V školských laviciach sa opäť uvidíme 16. septembra 2021 (štvrtok), nakoľko dňa 15. septembra (streda) je deň pracovného pokoja.

      Ďakujeme Vám za pochopenie.

      vedenie ZŠ s MŠ M.R. Štefánika 

     • OZNAM PRE RODIČOV - SAMOTESTY NA DOM. POUŽITIE

     • Vážení rodičia,

      antigénové samotesty na domáce použitie sme vyzdvihli podľa pokynov v predchádzajúcom ozname.  Teraz ich budeme triediť a následne budete informovaní, kedy si ich proti podpisu prídete prevziať do školy. Upozorňujeme vás, že každé použitie samotestu musíte škole nahlásiť cez Edupage.

       Ďakujeme za pochopenie. 

     • Odovzdávanie samotestov pokyny

     • Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

       

      keďže záujem rodičov o samotesty 5-násobne prekročil záujem o testovanie počas minulého roka, budeme Vám, na základe pokynov MŠVVaŠ SR, v tejto fáze distribuovať len 5 ks samotestov na žiaka, ktorého rodičia potvrdili záujem testovať svoje dieťa.

      Testy budú vydávané nasledovne:

      Kedy: 6. 9. 2021 od 8:00 do 12:00 !!!! Poprosím o dodržanie času.

      Kde: Pri starom letisku 10, Vajnory (sklad sa nachádza oproti OC Vajnoria, zelený plot, treba vojsť do areálu, foto miesta prikladám v prílohe mailu)

      Čo si treba priniesť: je nutné preukázať záujem o  samotesty zo strany rodičov, ak ich neprinesiete, testy Vám nebudú vydané (napr. dokladom z edupage, eškoly alebo e-mailovou komunikáciou), pečiatku školy, tašku na testy, auto.

       

      Postup distribúcie:

      1.   Škola každému rodičovi, ktorý prejavil záujem o samotesty, vytlačí návod výrobcu na použitie pri samotestovaní z webstránky: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf.

      2.   Zamestnanec školy (najlepšie triedny učiteľ) z krabice so samotestami pred rodičom, podľa možností v rukaviciach, vloží do pripraveného igelitového vrecúška:

      ·     5 kusov skúmaviek s roztokom,

      ·     5 kusov vrchnákov s kvapkadlom,

      ·     5 kusov testovacích platničiek.

      3.   Do pripraveného igelitového vrecúška zamestnanec školy doloží:

      ·     5 kusov sterilných tvrdých odberových tyčiniek (Model No: 93050) na výter z prednej časti nosa tzv. nazálny výter (určená na samotestovanie) – nie tyčinky z krabice so samotestami, ale tyčinky, ktoré boli dodané extra.

      4.   Pri odovzdávaní takto naplneného vrecúška so samotestami je potrebné, aby rodič podpísal preberací protokol (vzor v prílohe – určený pre triedu), v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka. Kópiu prednej strany preberacieho protokolu škola odovzdá rodičovi, podpísanú zadnú časť archivuje škola do konca školského roka.

      5.   Keďže za použitie je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu by mal škole potvrdzovať spôsobom, ktorý určí škola – ideálne prostredníctvom edupage, eškoly, emailu alebo smsky alebo, v krajných prípadoch, písomným potvrdením. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.

      6.   Zvýšené náklady spojené s distribúciou samotestov môže škola uhradiť z príspevku na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením protiepidemických opatrení, ktoré boli koncom augusta poukázané školám, príp. z prebytkových zdrojov zo vzdelávacích poukazov.

       

      S prípadnými otázkami, týkajúcimi sa použitia samotestov, sa môžete obrátiť na Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom emailu samotestovanie@health.gov.sk alebo infolinky 0800 / 174 174. V prípade otázok ohľadom postupu zo strany školy sa môžete obrátiť na covid19@minedu.sk, resp. call centrum 0800 / 138 033.

       

       

      S pozdravom

      Mgr. Lenka Košáňová

      Hlavný radca | odd. špecializovaných činností

      odbor školstva

       

      Tomášikova 46 | 832 05  Bratislava | Slovenská republika

      ( +421 9610  46434 | 0905/200 543

      * lenka.kosanova@minv.sk | www.minv.sk

     • ŠTVORNÁSOBNÝ ÚSPECH VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI

     • Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva pod záštitou veľvyslanca Indie, Jeho Excelencie Shri Vanlalhuma, organizovala už 7. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže India očami slovenských detí. Deti prostredníctvom súťaže spoznávajú nielen indickú kultúru, jej pestrofarebnosť, prírodu, ale aj čítajú indické príbehy a rozprávky, ktoré následne ilustrujú. Na konci letných prázdnin nás veľmi potešila správa o ocenených prácach, naše šikovné dievčatá zo 7.A obsadili krásne umiestnenia: v kategórii do 11 rokov Žofka H. 1.miesto a Emka K. 3.miesto, v kategórii do 15 rokov Lejka D. 1.miesto a Zinka B. 2.miesto. Srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie umelecké výzvy v tomto školskom roku.