• USMERNENIE K ZÁPISU a PRIJÍMANIU DETÍ NA VZDELÁVANIE V ZŠ NA ŠK. R. 2022/2023

     • Povinná školská dochádzka; koho sa týka zápis:

      • Dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov do 31.augusta 2022,
      • Dosiahne školskú spôsobilosť,
      • Deti, ktorým už bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok,
      •  Na plnenie povinnej školskej dochádzky je povinný rodič prihlásiť aj dieťa, ktoré v  nasledujúcom školskom roku 2022/2023 bude pokračovať v plnení povinného  predprimárneho vzdelávania v materskej škole (tzv. odklad), pretože takéto dieťa dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2022.

      Kedy  možno prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku:

      • Musí mať absolvované predprimárne vzdelávanie; zákonný zástupca predloží potvrdenie príslušnej MŠ (PRíLOHA č. 1),
      • Musí byť súhlasné vyjadrenie CPPPaP,
      • Musí byť súhlasné vyjadrenie detského pediatra.

      Dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť aj po dovŕšení 6 rokov do 31.8.2022; ako mám postupovať?

      •  materskej škole, ktorú dieťa navštevuje predložím:
      • Písomné odporúčanie CPPPaP,
      • Písomné odporúčanie pediatra,
      • Žiadosť zákonného zástupcu,
      • Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

      Kde žiak plní povinnú školskú dochádzku:

      • V školskom obvode, kde má žiak trvalý pobyt ( spádová škola),
      • V inej škole ako spádovej, ak ho riaditeľ inej školy prijme.

      Termín zápisu:

      -29. apríl 2022 piatok od 14,00 h do 18,00 h.

      - 30. apríl 2022 sobota od 8,00 h do 12,00 h.

       

      Spôsob zápisu:

      • Prostredníctvom elektronickej prihlášky zverejnenej na www.zsgrosslingova.sk,+ prikladá aj nahranie skenu rodného listu dieťaťa a tiež skenu občianskeho preukazu rodičov, alebo
      • V listinnej podobe, ktorú si zákonný zástupca osobne vyzdvihne v kancelárii školy + prikladá kópiu rodného listu dieťaťa a kópiu OP rodičov.
      • Rodič/zákonný zástupca vypíše elektronickú prihlášku online na stránke školy, ktorá bude zverejnená od 1. apríla do 25. apríla 2022 do 15,00 hod.
      • POZOR! Po tomto termíne bude elektronická prihláška nefunkčná.

       

      Dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami :

      -zákonný zástupca spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

       

      Rozhodnutie o prijatí do základnej školy:

      • O prijatí riaditeľ rozhodne do 15. júna 2022 ( archivuje prihlášku a rozhodnutie),
      • Do 30. júna 2022 zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt ( podľa § 60 ods. 2 školského zákona).
      • Pri rozhodovaní o prijatí na základné vzdelávanie riaditeľ postupuje podľa Správneho poriadku.

       

      Podpisy zákonných zástupcov na elektronickej alebo papierovej prihláške:

      • Sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa,

       

      Podpis len jedného zákonného zástupcu :

      Výnimky:

      • Jednému rodičovi bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností

       ( je možné preukázať neoverenú kópiu rozhodnutia súdu ),

      • Jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (je možné preukázať potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu ),
      • Zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou  a vec neznesie odklad, rodič predloží písomné vyhlásenie (PRÍLOHA č. 2)
      • Ak sa zákonní zástupcovia dohodnú, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, musia riaditeľovi školy doručiť  písomné vyhlásenie (PRÍLOHA č. 3)

      Rozhodnutie o prijatí a doručenie rozhodnutia:

      • Sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa,
      • Sa doručí len jednému zákonnému zástupcovi, ak sa zákonní zástupcovia dohodli a spolu s podanou prihláškou doručili riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (PRÍLOHA č. 3),
      • V prihláške je uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, doručí sa rozhodnutie len na uvedenú adresu,
      • Ak zákonní zástupcovia majú v prihláške rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

       

      Prehlásenie Prevádzkovateľa ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48,811 09 Bratislava, IČO: 31810993:

      Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov. Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2017-50. Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 Zákona. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke www.osobnyudaj.sk/informovanie.

       

      Bližšie informácie Vám radi zodpovieme telefonicky, mailom.

       

       

       

      V Bratislave 21. marca 2022                                                                                     Mária Hronská

                                                                                                                                        riaditeľka školy

       

      PRíLOHA č. 1

      PRíLOHA č. 2

      PRíLOHA č. 3

     • P O Z V Á N K A pre deti a rodičov

     • V sobotu 19. 3. 2022 sa uskutoční už 37. ročník akcie Pomoc ropuchám pri jarných migráciách na Železnej studničke v Bratislave. Pozývame všetkých záujemcov, ktorí majú radi prírodu a chcú jej pomôcť. Stretneme sa o 8.30 hod. pod Červeným mostom a odtiaľ pôjdeme pracovať na úseky pri Klepáči a k prvému rybníku. Zadelenie do skupín a trvanie akcie závisí od počasia a počtu a zloženia účastníkov. Predpokladané ukončenie je o 13.00-14.00 hod. Dospelí budú kopať žliabok, deti budú nosiť drevo, zatĺkať kolíky, prichytávať fóliu a udupávať zeminu. Organizátori akcie zabezpečia pracovné náradie. Vlastné – väčšie kladivo, motyka, príp. sekera – sú vítané. Vhodné je športové oblečenie, pevná obuv, pracovné rukavice, pršiplášť, jedlo, pitie a dva tridsaťminútové cestovné lístky na autobus č. 43 v hodnote 0, 90 € pre dospelého a 0, 45 € pre dieťa (ak pôjdeme pracovať k prvému rybníku). Tešíme sa na Vašu účasť.

                 

                                                                                                             Marcela Duchková

     • Covid opatrenia - zmeny od 28. 2. 2022

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      Covid opatrenia - zmeny od 28. 2. 2022 podľa školského semafora verzia 2.0. 25.2.2022

       

      Izolácia – platí len pre osobu pozitívne testovanú – po zistení pozitivity kontaktovať ošetrujúceho lekára. Žiak je doma v izolácii podľa pokynov lekára – zvyšok triedy pokračuje vo vyučovacom procese prezenčne.

       

      Karanténa – týka sa osoby, ktorá bola v kontakte s pozitívne testovanou osobou. Do karantény ide žiak iba vtedy, keď má príznaky ochorenia a kontaktuje svojho lekára. Ak je žiak označený ako úzky kontakt a nemá príznaky pokračuje riadne vo vyučovaní. Trieda pokračuje vo vyučovacom procese. Osoba označená ako úzky kontakt je po kontakte s pozitívnou osobou povinná používať 10 dní rúško.

       

      Hromadne už triedam nebude karanténa nariadená.

       

      Pri nástupe do školy (napr. po prázdninách), alebo ak chýba žiak viac ako tri dni (vrátane víkendu – napr. piatok + sobota + nedeľa) predkladá rodič Vyhlásenie o bezpríznakovosti (cez Edupage).

      Rúško:

      • v triedach nepovinné (odporúčané),
      • na chodbách – áno
      • na vyučovaní, kde dochádza k zmiešavaniu žiakov rôznych tried (napr. hodiny cudzích jazykov, ETV/NBV) – áno
      • záujmové útvary, kde dochádza k zmiešavaniu žiakov rôznych tried áno
      • zmiešaná ranná ŠKD od 7,00 hod do 8,00 hod – áno
      • každé odd.  ŠKD je do 17,00 hod samostatne

      V prípade pozitivity žiaka je rodič povinný túto informáciu bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi.

      POZRI :

      https://www.minedu.sk/rozh odnutie-ministra-s-ucinnostou-od-28-februara-2022/